Sakrament Małżeństwa i przeszkody na drodze do niego

KOMENTARZ DO PONIŻSZEGO  -Dokumentu: Misterium małżeństwa i przyczyny do jego nie zawarcia.

Dokument ten uprawomocnia furtkę pozwalającą naruszać stanowisko Cerkwi w sprawie mieszanych małżeństw. Cel dokumentu jest podobny jak w kwestii naruszania postów. Niby mówi się o istnieniu akrywi i ekonomi a w gruncie rzeczy zezwala się (uprawomocnia się autorytetem Pan-Soboru) na nienormalną (patologiczną) sytuację, dobrze znaną nam z własnego podwórka, kiedy to statystycznie z 11 par mieszanych tylko jedna pozostaje przy prawosławiu.

W podpunkcie „a” paragrafu/kanonu 5 mówi się o możliwości ze względu na ekonomię udzielenia misterium małżeństwa mieszanej parze, tylko pod warunkiem wychowania przez nią dzieci w prawosławiu. Nie rozwodząc się za wiele nad treścią dokumentu przywołam tutaj słowa nowostylnego (jeszcze) ojca Theodorosa Zisisa: „Tak zwane małżeństwa mieszane pomiędzy prawosławnymi i nieprawosławnymi, są niekanoniczne, ponieważ nie mogą łączyć się dwa przeciwieństwa, gdyż główną przesłanką Misterium Małżeństwa jawi się misterium miłości i jednoczenia na fundamencie prawidłowej wiary. Misterium nie można przekazywać tylko jednej prawosławnej stronie. Dlatego mieszane małżeństwa są nieważne również jawiąc sobą (zakazaną –lMP) wspólną modlitwę z innowiernymi” (Ομιλία του π. Θεοδώρου Ζήση στην Μολδαβία για την Πανορθόδοξη Σύνοδο, 21, 21.01.2016). więcej tu:https://bractvospasa.wordpress.com/2016/01/31/analiza-tresc-projektow-dokumentow-wszechprawoslawnego-ekumenicznego-soboru-2016/

Dokument uzgodniony przez uczestników Zgromadzenia Przełożonych Lokalnych Cerkwi Prawosławnych w Chambesy, 21-28 stycznia 2016 roku, oprócz przedstawicieli Antiocheńskiej i Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej.

Opublikowano zgodnie z decyzją Zgromadzenia Przełożonych.

1. MAŁŻEŃSTWO PRAWOSŁAWNE

1) W dniu dzisiejszym, instytucja rodziny jest zagrożona ze względu na takie zjawiska jak sekularyzacja i relatywizm moralny. Święty charakter małżeństwa zatwierdzony jest przez Cerkiew Prawosławną jako jej podstawowe i niekwestionowane nauczanie. Wolny związek między mężczyzną a kobietą jest koniecznym warunkiem małżeństwa.

2) W Cerkwi Prawosławnej małżeństwo jest uważane za najstarszą instytucję prawa Bożego, ponieważ zostało ono ustanowione jednocześnie ze stworzeniem pierwszych ludzi, Adama i Ewy (Rdz. 2:23). Od samego początku ten związek oznaczał zarówno duchową komunię pary małżeńskiej – mężczyzny i kobiety, jak i przedłużenie rodzaju ludzkiego. Błogosławione w Raju małżeństwo między mężczyzną a kobietą, stało się świętą Tajemnicą (Sakramentem), o której wspomina się w Nowym Testamencie, w opowieści o Kanie Galilejskiej, gdzie Chrystus uczynił swój pierwszy cud , przemieniając wodę w wino i objawił tym chwałę Swoją (J 2:11). Sakrament nierozerwalnego związku mężczyzny i kobiety jest obrazem jedności Chrystusa i Cerkwi (Ef. 5:32).

3) Chrystocentryczny charakter małżeństwa wyjaśnia, dlaczego biskup lub prezbiter błogosławi ten święty związek specjalną modlitwą. W swoim liście do Polikarpa ze Smyrny Święty Ignacy Antiocheński (ros. – Игнатий Богоносец) podkreślał, że przystępujący do komunii małżeństwa „powinni wstępować do związku za pozwoleniem biskupa, aby małżeństwo było z Pana, a nie z pożądania. Niechaj wszystko będzie dla chwały Bożej” (rozd. V). Święty charakter ustanowionego przez Boga związku i jego wysoka duchowa treść wyjaśniają apostolskie wezwanie: „We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane” (Hbr 13: 4). Oto dlaczego Cerkiew Prawosławna potępiała każdą profanację małżeństwa (Ef 5: 2-5, 1 Tes 4: 4, Hbr 13: 4 i in.).

4) Związek mężczyzny i kobiety w Chrystusie stanowi „małą Cerkiew”, obraz Cerkwi. Klemens Aleksandryjski zaznacza: „Kim są ci dwaj lub trzej zebrani w imię Chrystusa, a Pan wśród nich? [137] Czy nie wskazuje to na męża, żonę i ich dziecko?” (Stromaty, 3,10, PG 8, 1169 C). Przez błogosławieństwo Boga związek mężczyzny i kobiety wzrasta, ponieważ obcowanie przewyższa indywidualną egzystencję, wprowadza małżonków do życia według obrazu Królestwa Trójcy Przenajświętszej. Warunkiem koniecznym do małżeństwa jest wiara w Jezusa Chrystusa, którą powinni podzielać narzeczony i narzeczona, mąż i żona. Podstawą jedności w małżeństwie jest jedność w Chrystusie, aby w błogosławionej przez Ducha Świętego miłości małżeńskiej odzwierciedlała się miłość Chrystusa i Cerkwi, jako tajemnica Królestwa Bożego i życia wiecznego człowieka w miłości Bożej.

5) Ochrona świętego charakteru małżeństwa zawsze miała szczególne znaczenie dla zachowania rodziny, która odzwierciedla komunię połączonych małżeńskimi więzami ludzi, zarówno w Cerkwi, jak i w całym społeczeństwie. Zatem obcowanie (komunia) realizowane w Sakramencie Małżeństwa – to są nie tylko naturalne relacje, ale i twórcza moc duchowa, realizowana w świętej instytucji rodziny. Tylko ona może zapewnić ochronę i wychowanie dzieci, zarówno w duchowej misji Cerkwi, jak i w życiu społeczeństwa.

6) Cerkiew zawsze z niezbędną surowością i należytą wrażliwością duszpasterską za przykładem wyrozumiałości Apostoła języków Pawła (Rz 7: 2-3; 1 Kor 7: 12-15, 39) podchodziła zarówno do pozytywnych warunków do zawarcia sakramentu małżeństwa (różnica płci, niezbędny wiek i in.) jak też i przeszkód (pokrewieństwo, powinowactwo, duchowe pokrewieństwo, zawarte już małżeństwo, różne wiary i in.). Wrażliwość duszpasterska potrzebna jest nie tylko dlatego, że biblijna tradycja ustala związek małżeństwa z tajemnicą Cerkwi, ale także dlatego, że cerkiewna praktyka nie wykluczała przyswajania niektórych zasad grecko-rzymskiego prawa naturalnego, które podkreślały ten fakt, że więzy małżeństwa między mężczyzną a kobietą są „obcowaniem boskiego i ludzkiego prawa” (Modestinus) i były zgodne z nadawanym przez Cerkiew świętym charakterem Sakramentu Małżeństwa.

7) W obecnych warunkach, tak niekorzystnych dla Sakramentu Małżeństwa i świętej instytucji rodziny, biskupi i kapłani powinni aktywnie rozwijać działalność duszpasterską, aby ochronić wiernych, wspierając ich, umacniać ich nadzieję, zachwianą od zderzeń z różnymi trudnościami, utwierdzając instytucję rodziny na solidnym fundamencie, którego by nie mogły zniszczyć ani deszcz, ani rzeki, ani wiatry, ponieważ fundamentem tym jest kamień, którym jest Chrystus (Mt 7:25).

8) Małżeństwo jest fundamentem rodziny, a rodzina – realizacją małżeństwa. W dzisiejszym świecie prawdziwym zagrożeniem dla prawosławnych Chrześcijan jest ciśnienie, które ujawnia się w celu uznania nowych form współżycia. Pogłębiający się kryzys małżeństwa głęboko niepokoi Cerkiew Prawosławną ze względu na negatywne skutki dla całego społeczeństwa i z powodu zagrożenia relacjom wewnątrzrodzinnym, którego głównymi ofiarami stają się pary małżeńskie, a przede wszystkim dzieci, ponieważ, niestety, to one zwykle zaczynają męczeńsko znosić niewinne cierpienia od samego dzieciństwa.

9) Ślub cywilny między mężczyzną i kobietą, prawnie zarejestrowany, nie posiada charakteru sakramentalnego i będąc zalegalizowanym współżyciem (konkubinatem), różni się od małżeństwa, błogosławionego przez Boga i Cerkiew. Do tych członków Cerkwi, którzy przystępują do ślubu cywilnego, należy podchodzić z pasterską odpowiedzialnością, która jest niezbędna po to, aby ci ludzie zrozumieli wartość Sakramentu Małżeństwa i związanego z nim błogosławieństwa.

10) Cerkiew nie uznaje za możliwe zawarcie dla swoich członków związków przez osoby tej samej płci, a także wejścia w jakiekolwiek inne formy współżycia, oprócz małżeństwa. Cerkiew dokłada wszelkich możliwych starań, aby ci z jej członków, którzy wchodzą w takie związki, osiągnęli prawdziwą skruchę i miłość, błogosławioną przez Cerkiew.

11) Ciężkie skutki kryzysu instytucji małżeństwa i rodziny przejawiają się w przerażającym wzroście liczby rozwodów, aborcji i pomnożeniu innych problemów życia rodzinnego. Skutki te są wielkim wyzwaniem dla misji Cerkwi we współczesnym świecie. Dlatego pasterze Cerkwi powinni dołożyć wszelkich starań, aby rozwiązać te problemy. Cerkiew Prawosławna z miłością wzywa swoje dzieci, mężczyzn i kobiety i wszystkich ludzi dobrej woli, aby zachowały wierność świętemu charakterowi rodziny.

2. O PRZESZKODACH DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA

1. W odniesieniu do przeszkód na drodze do małżeństwa z powodu pokrewieństwa, powinowactwa, usynowienia i pokrewieństwa duchowego mają moc przepisy kanonów (reguły 53 i 54 Soboru w Trullo) i zgodna z nimi praktyka Cerkwi w takiej postaci, w jakiej jest używana dzisiaj w Lokalnych Autokefalicznych Cerkwiach Prawosławnych, definiowana i opisana w ich Ustawach i odpowiednich decyzjach ich Synodów.

2. Nie do końca rozwiązane lub nie unieważnione małżeństwo, a także trzecie małżeństwo stanowią bezwzględną przeszkodę do zawarcia małżeństwa, zgodnie z prawosławną tradycją kanoniczną, kategorycznie potępiającą bigamię i czwarte małżeństwo.

3. Zgodnie z akrivią świętych kanonów zabrania się zawierania małżeństwa cerkiewnego po ślubach zakonnych (16-ta Reguła IV Soboru Powszechnego i 44-t Reguła Soboru w Trullo).

4. Kapłaństwo jest przeszkodą do zawarcia małżeństwa, zgodnie z aktualną tradycją kanoniczną (3 Reguła Soboru w Trullo).

5. W odniesieniu do mieszanych małżeństw prawosławnych z wyznawcami innej wiary lub niechrześcijanami postanowiono:

a) małżeństwo prawosławnych z inowiercami jest zabronione zgodnie z kanoniczną akrivią*/ i nie udziela się ślubu (Reguła 72-ga Soboru w Trullo). Może być ono błogosławione przez pobłażliwość i w imię miłości bliźniego pod warunkiem, że dzieci z tego małżeństwa będą ochrzczone i wychowane w Cerkwi Prawosławnej.

b) małżeństwo między prawosławnymi i niechrześcijanami jest surowo zabronione przez kanoniczną akrivię.

6. Praktyka, stosowana w cerkiewnej tradycji, dotycząca przeszkód do zawarcia małżeństwa, powinna brać pod uwagę postanowienia obowiązujących przepisów prawnych państwa, bez wychodzenia poza granice cerkiewnej ikonomii**/.

7. Święty Synod każdej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej powinien podchodzić do praktyki stosowania cerkiewnej ikonomii zgodnie z zasadami cerkiewnych kanonów, w duchu roztropności duszpasterskiej, służąc zbawieniu człowieka.

Uwaga tłumacza:

*/, **/

*/ Akrivia – (ros. – Акривия, z gr. ἀκρίβεια – ścisłość, dokładność), – w chrześcijaństwie dokładny sens, ścisłość, zgodność z literą prawa; zasada rozwiązywania cerkiewnych spraw z pozycji ścisłej określoności, nie znoszącej odstępstwa od podstawowych zasad nauki chrześcijańskiej; stosowana jest w tych przypadkach, kiedy jest mowa o dogmatycznych podstawach życia cerkiewnego, o samej istocie i celach istnienia Cerkwi i Chrześcijaństwa. Akrivia oznacza niezmienność dogmatu, wewnętrznej zasady wiary. Sprzeczną z akrivią jest ikonomia, tj. pobłażliwość ludzkim słabościom w sprawach cerkiewno-praktycznych i duszpasterskich, nie noszących charakteru dogmatycznego.
Jeśli ikonomia jest zasadą praktycznej korzyści, to akrivia jest zasadą absolutności, ścisłej określoności, wykluczającą wszelką dwuznaczność i nieokreśloność, które są dopuszczalne w dziedzinie praktycznego życia cerkiewnego i duszpasterskiej działalności i które są rozwiązywane zgodnie z cerkiewną ikonomią.

**/ Ikonomia – (ros. – Икономия, z gr. οἰκονομία – oikos, – dom, nomos – prawo; urządzenie domu, załatwianie spraw) – 1) zasada rozwiązywania spraw cerkiewnych z pozycji wyrozumiałości, pobłażliwości, praktycznej korzyści, wygody. Ikonomia ma określone granice – patrz Akrivia;
2) ikonomia Boża, Boże budowanie domu – Boży plan ratowania grzesznego rodzaju ludzkiego od grzechu, cierpienia i śmierci.
Na przykład, z powodu niewierzącego męża, który nie chce zawrzeć prawnego związku z Chrześcijanką, jego żona, żyjąca z nim z miłości, nie jest oskarżana o grzech, ale uznawana jest za prawowitą żonę. Ikonomia – to niestosowanie kanonu lub zasady dyscyplinarnej tam, gdzie ich uporczywe zastosowanie może wywołać pokusę i nowy grzech. Akrivia, odwrotnie, jest twardym zastosowaniem zasady i kanonu.

27 stycznia 2016 r., Genewa
Źródło:
Таинство брака и препятствия к нему
http://www.patriarchia.ru/db/text/4361350.html
28 stycznia 2016r.

Tłumaczył Andrzej Leszczyński
3.2.2016 r.

Reklamy
Categories: PRAWOSŁAWIE, SOBÓR w 2016, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

Zobacz wpisy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: