MIĘDZYNARODOWE MEMORANDUM 2014 ROKU W SPRAWIE UTWORZENIA „NOWEJ RELIGII ŚWIATOWEJ”

 
Od redakcji:http://staroobrad.ru/modules.php?name=News2&file=article&sid=1170

O sprawdzenie autentyczności dokumentu, z którego wyjątki publikowane są niżej, prosi deputowana Moskiewskiej Wojewódzkiej Dumy Zinina S.A. Jednakże w każdym przypadku odzwierciedlone w nim tendencje są niewątpliwym faktem.

Ze strony Rosji Memorandum podpisał „przedstawiciel Słowiańskich Patriarchatów i Rządu Rosyjskiego arcybiskup Hilarion Wołokołamski”.

Powstaje pytanie: jeżeli tak jest w istocie, to dlaczego metropolita Hilarion (Alfiejew) w warunkach separacji Cerkwi od państwa nazywa siebie przedstawicielem Rządu Rosyjskiego i kto go do tego uprawomocnił? To samo pytanie zadała w oficjalnym wystąpieniu deputowana Moskiewskiej Wojewódzkiej Dumy z frakcji Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej Zinina Swietłana Iwanowna do Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, w którym w szczególności powiedziała: „Szczególny niepokój budzi ten fakt, że w Memorandum mówi się o zniesieniu suwerenności narodowej i utworzeniu Państw Federacyjnych, które powinny być przyjęte przez Cerkwie Chrześcijańskie. <…> Ze strony rosyjskiej Memorandum to zostało podpisane przez metropolitę Hilariona Wołokołamskiego (Alfiejewa), dlatego ” też obywatele Rosji zwracają się z żądaniem wyjaśnienia, na jakiej podstawie przedstawiciel RCP MP podejmuje się załatwiania spraw, dotyczących całego państwa rosyjskiego, przy czym związanych z planami zniesienia suwerenności narodowej”.

Wystąpienie deputowanego do Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej w sprawie Memorandum

Co się zaś tyczy staroobrzędowców, to nie należy zapominać, że właśnie metropolita Hilarion (Alfiejew) sprawuje opiekę nad „staroobrzędowym” kierunkiem w RCP MP, uczestniczy w służbach według starego obrządku (rytu) i w imieniu Patriarchatu Moskiewskiego prowadzi rozmowy ze staroobrzędowcami. (TEŻ CHCE WCIĄGNĄĆ ICH DO EKUMENICZNEJ JEDNOŚCI-przyp. Brastvospasa)

Jest sens pomyśleć o tym, co kryje się za „zbliżeniem” staroobrzędowców z RPC MP i dokąd to ostatecznie zaprowadzi: do wbudowania w „nowy porządek świata”, do budowanego globalnego królestwa Antychrysta.

__________________________________________________________________________________

„Memorandum o stworzeniu „nowej religii światowej” między globalistami i zdrajcami Prawosławia z Grecji zostało podpisane w Strasburgu w dniach 25-29 czerwca 2014 roku i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r. W dużym stopniu wyjaśnia ono „dziwne zachowania” greckiego kryzysu i rządów lewicowych, które dały mnóstwo obietnic dla narodu Grecji i które zdradziły wszystkie obietnice, osiągając uprzednio oddzielenie Cerkwi od państwa. Jest to tylko jeden z przykładów zdrady ze strony greckich hierarchów.

Pełny tekst tego memorandum w tłumaczeniu z języka angielskiego na język grecki został opublikowany 14 sierpnia 2014 roku i ponownie opublikowany 6 września 2014 na stronie internetowej. I towarzyszy mu artykuł – komentarz «ΣΟΚ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΡΟΜΟΥ! Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ », czyli „Szok! Czytajcie, to nie jest scenariusz terroryzmu! To jest zgoda wszystkich sił zła.”

Memorandum – ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ-MEMORANDUM – bezpośrednio dotyczy współpracy w dziedzinie polityki, zarządzania i religii, między Unią Europejską, Rządem Greckim, Cerkwią Konstantynopolską „poza Istanbułem”, Chrześcijańskimi Cerkwiami Prawosławnymi, Kościołem Katolickim, Rządem Rosyjskim i Rządem Republiki Cypryjskiej.

Istota tego Memorandum sprowadza się do ustanowienia NOWEJ RELIGII PLANETARNEJ – MUDANA RELIGIO ADUNATA – z nowym typem społeczeństwa, z nową kulturą, moralnością, edukacją, opieką medyczną, a dokładniej mówiąc, Memorandum to jest projektem kompletnej przebudowy Cerkwi (Kościoła) i społeczeństwa, utworzenia Anty-Cerkwi (Kościoła) i społeczeństwa – państwa Antychrysta. Dokument ten ujawnia przyczyny obecnych wydarzeń w Grecji i Rosji (łącznie z tchórzliwym milczeniem hierarchów RCP MP w czasie ludobójstwa Prawosławnych na Ukrainie). To dowodzi niezbicie o pewnym jednolitym i mocnym węźle – identyfikacji elektronicznej, homoseksualizmie, nowej moralności, reformach edukacji i religii. W świetle tego dokumentu zrozumiałymi stają się również transformacje w sferze edukacji religijnej, a także przyczyny pośpiesznego zwołania w Konstantynopolu w 2016 roku w dniu Zesłania Ducha Świętego (Pięćdziesiątnicy) Wszechprawosławnego Soboru.

NOWA RELIGIA PLANETARNA – MUDANA RELIGIO ADUNATA

Pełny tekst Memorandum

Seminarium – narada na temat kwestii poruszonych w Memorandum i wchodzących do porządku obrad przygotowywanego Wszechprawosławnego Soboru

Streszczenie i usystematyzowanie podstawowych postanowień Memorandum

Dla wszystkich punktów tego programu podane są całkiem konkretne okresy realizacji – od 2016 do 2020 roku, przy czym to mniej więcej pokrywa się z podanymi w umowach międzynarodowych okresami wdrażania rządu elektronicznego i karty elektronicznej (e-administracji i e-karty).

Kontrola elektroniczna:
– Wydanie wszystkim e-karty przez system obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, pracy i rolnictwa;
– Elektroniczna identyfikacja wszystkich obywateli Unii Europejskiej i Rosji;
– Stworzenie elektronicznych baz danych według odcisków palców i tęczówki oka dla wszystkich obywateli, pedagogów i studentów, liderów politycznych.

Zmiany w systemie edukacji:
– Wprowadzenie baz danych bezpieczeństwa i elektronicznej identyfikacji studentów i wykładowców za pomocą karty bezpieczeństwa (uwaga: to jest już wdrażane w szkołach);
– Edukacja wielokulturowa we wszystkich instytucjach edukacyjnych (uwaga: a jak to się ma do głoszonego obecnie braku obowiązkowej ideologii?);
– Obowiązkowe nawiedzenie przez uczących się synagogi i meczetu;
– Likwidacja cerkiewnego (religijnego) nauczania uczniów (uwaga: zakaz ten dotyczy tylko Chrześcijaństwa);
– Usunięcie religijnych programów edukacyjnych na wszystkich poziomach kształcenia i ich zamiana programami religioznawstwa;
– Zniesienie świąt religijnych i narodowych, zniesienie nauczania narodowej historii, zamiast tego nauczanie o Europejskim Odrodzeniu i rewolucjach europejskich;
– Praktyczna realizacja programów edukacji seksualnej na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, wolność seksualna studentów (uwaga: na Zachodzie wprowadzona, natarczywie wprowadzana w Rosji).

Zmiany w służbie zdrowia:
– Młodzi i starzy będą się leczyć w różnych ośrodkach medycznych;
– Wejście do instytucji medycznych tylko za okazaniem uniwersalnej karty elektronicznej na wszystkie rodzaje usług;
– Likwidacja wielu specjalności medycznych;
– Likwidacja wielu ośrodków opieki zdrowotnej i hospicjów, scalanie szpitali i tworzenie wielofunkcyjnych ośrodków szpitalnych (uwaga: jest to już wdrażane w rosyjskiej służbie zdrowia).

Reformy administracyjne:
– Utworzenie Europejskiego Urzędu do spraw Reform;
– Utworzenie Biura do spraw Reform Nowej Ery (New Age) w Barcelonie;
– Utworzenie wielonarodowej armii zamiast armii narodowych;
– Dniem wolnym dla organizacji ubezpieczeniowych jest sobota w ciągu całego roku. Urzędy pracują we wszystkie niedziele w roku;
– Dokonanie scalenia różnych instytucji w jednym ośrodku (uwaga: przykład – tworzone u nas ogólne ośrodki rozliczeniowe usług państwowych);
– Rezygnacja z suwerenności państwowej – akceptacja tworzenia Państw Federalnych;
– Usunięcie flag narodowych ze szkół, budynków publicznych i cerkwi (kościołów);
– Legalizacja wszystkich imigrantów we wszystkich krajach Unii Europejskiej bez ograniczeń;
– Legalizacja wszystkich materiałów edukacji seksualnej w telewizji oraz w prasie, w tym pornografii dziecięcej;
– Legalizacja wszystkich pochodów i imprez homoseksualistów;
– Uznanie małżeństw homoseksualnych i adopcji przez nich dzieci;
– Legalizacja homoseksualizmu w instytucjach edukacyjnych;
– Legalizacja nowych kultów – New Age;
– Zakaz w UE religijnych pogrzebów i stopniowe wprowadzanie obowiązkowej kremacji zmarłych;
– Zakaz w UE ślubowania religijnego i przysięgi polityków, gubernatorów, burmistrzów, itd.;
– Zakaz nabożeństw i błogosławieństwa wodą świętą w parlamencie, instytucjach edukacyjnych i państwowych.

Zmiany w Kościele:
Reforma Służby Bożej:
– Sprawowanie Boskiej Liturgii w niedzielę po południu i wieczorem;
– Anulowanie Jutrzni, anulowanie czuwania w cerkwiach (kościołach) i klasztorach;
– Usunięcie ikonostasów ze świątyń i ich zastąpienie przez obrazy według wzorów epoki Odrodzenia;
– Usuniecie korporałów (obrusików pod kielich na ołtarzu);
– Likwidacja stanowiska lektorów psalmów w świątyniach i zastąpienie ich przez chóry;
– Wprowadzenie do nabożeństw instrumentów muzycznych – organów i innych;
– Wprowadzenie nowych międzyreligijnych nabożeństw z instrumentami muzycznymi we wszystkich cerkwiach (kościołach) chrześcijańskich;
– Prowadzenie we wszystkich świątyniach koncertów z wykorzystaniem instrumentów muzycznych, nie tylko religijnych, ale także muzyki świeckiej.

Wygląd zewnętrzny duchownych:
– Zniesienie obowiązkowego noszenia strojów przez kapłanów poza cerkwią (kościołem); (JUŻ TO JEST-przyp. Bractospasa)
– Zakaz noszenia brody i długich włosów przez duchowieństwo.

Zmiany w nauczaniu Cerkwi (Kościoła):
– Przyjęcie elektronicznej identyfikacji obywateli przez wszystkie Cerkwie (Kościoły) chrześcijańskie;
– Zniesienie obowiązkowego chrztu dzieci i prowadzenia ksiąg urodzeń;
– Wprowadzenie antyrasistowskiego kierunku kazań dla całego duchowieństwa wszystkich stopni kapłaństwa;
– Reforma wszystkich świąt chrześcijańskich we wszystkich Cerkwiach (Kościołach);
– Usunięcie wszystkich świąt narodowych i religijnych we wszystkich Cerkwiach (Kościołach) chrześcijańskich;
– Usunięcie „antysemickich” śpiewów ze wszystkich Cerkwi (Kościołów) chrześcijańskich;
– Wprowadzenie do kręgu rocznych świąt dodatkowych nowych świąt i nabożeństw: Święta Środowiska, Święta Matki Ziemi, służba pamięci żydowskiego Holokaustu;
– Organizowanie jako regularnych imprez antyrasistowskich i antyfaszystowskich koncertów wewnątrz i na zewnątrz świątyń;
– Grecka Cerkiew przejmuje opiekę nad utrzymaniem z funduszy własnych i Unii Europejskiej muzułmańskich i buddyjskich domów modlitwy;
– Prowadzenie lekcji dla wierzących wszystkich wyznań religijnych w ośrodkach religijnych wszystkich Cerkwi (Kościołów) chrześcijańskich;
– Utworzenie klasztorów z mnichami i mniszkami wszystkich wyznań w krajach UE i na Górze Athos;
– Zamiana wszystkich cerkiewnych (kościelnych) seminariów teologicznych w instytuty religioznawstwa;
– Zniesienie wszelkich zakazów zwiedzania świątyń chrześcijańskich;
– Zaakceptowanie ślubów religijnych dla homoseksualistów;
– Uznanie kremacji zmarłych.

Zmiana statusu Świętej Góry Athos:
– Zniesienie wszelkich zakazów i ograniczeń dotyczących wjazdu na Świętą Górę Athos;
– Dopuszczenie mnichów katolickich i katolickich zakonów ze starogrecką Liturgią (unici) na Świętą Górę;
– Przyjęcie przez Górę Athos smart systemu (inteligentnych systemów);
– Przywrócenie na Górze Athos starożytnych posągów kultowych antycznych świątyń;
– Budowa stacji kolejki linowej, transformacja Góry Athos w ekologiczne i archaiczno-bizantyjskie centrum nowego chrześcijańskiego kierunku i nowej muzyki;
– Organizacja sympozjów, konferencji i międzynarodowych stowarzyszeń w zakresie problemów ekologii na wyspach Grecji, na Cyprze, i na Świętej Górze;
– Utworzenie Śródziemnomorskiego Stowarzyszenia Regionalnego krajów z siedzibą na Górze Athos.

Zmiany cerkiewnego (kościelnego) zarządzania i życia Cerkwi (Kościoła)
– Zgoda Chrześcijańskich Cerkwi (Kościołów) na to, że wchodzą one do nowej ery (New Age) od 2016 roku;
– Jerozolima stanie się duchową stolicą świata;
– Przyjęcie przewodniej (pierwszej) roli Watykanu przez wszystkie Cerkwie (Kościoły) Chrześcijańskie;
– Pozostaną tylko trzy Patriarchaty Zjednoczonej Chrześcijańskiej Cerkwi (Kościoła): Rosyjski Patriarchat, Rzymski Patriarchat i Patriarchat Konstantynopola;
– Przeniesienie Patriarchatu Ekumenicznego (Powszechnego) na wyspę Patmos w Grecji, na Górę Athos lub do Samotraki, czyli stworzenie trzech ośrodków Patriarchatu Ekumenicznego;
– Zaakceptowanie przez Cerkwie (Kościoły) Chrześcijańskie likwidacji państw narodowych i tworzenia takich stowarzyszeń jak multi-kraje, multi-ośrodki, multi-kulturowe, wielowyznaniowe i religijne państwa – formacje;
– Zaakceptowanie przez chrześcijańskie Cerkwie (Kościoły) federalnych i multi-organizacji dla stowarzyszeń międzynarodowych, zaakceptowanie ONZ i Rządu Światowego;
– Zaakceptowanie ONZ jako najwyższego organu dla wszystkich religii świata;
– Utworzenie ośrodków religijnych Światowej Rady Cerkwi (Kościołów) na całej planecie, takich jak Famagusta na Cyprze, Phanar w Konstantynopolu i Hagia Sophia (Święta Zofia) w Stambule;
– Utworzenie nowego Biura Europejskich Reform Religijnych w 2016 roku przy koordynacyjnej roli Watykanu i współpracy z Unią Śródziemnomorską, ONZ i Światową Rada Cerkwi (Kościołów).
Memorandum podpisali:

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Herman Van Rompuy
• Przedstawiciel Rządu Greckiego, Minister Edukacji Andreas Loverdos
• Przedstawiciel Patriarchatu Ekumenicznego, Metropolita Feoklitos z Ikonium
• Przedstawiciel Słowiańskich Patriarchatów i Rządu Rosyjskiego, Arcybiskup Hilarion Wołokołamski
• Przedstawiciel Świętej Góry Athos, opat Efraim Vatopedski
• Ze strony Watykanu, kardynał Walter Kasper
• Przedstawiciele Cerkwi i Rządu Cypru, Metropolita Neofita Morfski i Biskup Tremifuncki Barnaba,
• Przedstawiciel Cerkwi Antiocheńskiej, Arcybiskup Eliasz Tripolski
• Przedstawiciel Cerkwi Aleksandryjskiej, Arcybiskup Bazyli Tripolski
• Przedstawiciel Cerkwi Jerozolimy, Metropolita Tymoteusz Vostrski
Źródło:
Z informacyjnego portalu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Starego Obrządku
Международный Меморандум 2014 года о создании «новой мировой религии»
http://staroobrad.ru/modules.php?name=News2&file=article&sid=1170
26.1.2016 r.
Tłumaczył Andrzej Leszczyński
16.2.2016 r.

Reklamy
Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, HEREZJE, PRZECIW EKUMENIZMOWI, SOBÓR w 2016, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

Zobacz wpisy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: