O TAJNYM MEMORANDUM. Władimir Osipow

92fc9fd5b2

W Internecie już od 3 miesięcy jest obecne międzynarodowe tajne Memorandum, podpisane w Strasburgu w dniach 25-29 czerwca 2014 roku, które wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 roku, tj. równocześnie ze zwołaniem z inicjatywy Patriarchy Konstantynopola Bartłomieja tzw. „Wszechprawosławnej Narady” w Stambule.

Memorandum robi oszałamiające wrażenie. Jest w nim mowa o ustanowieniu nowej religii planetarnej, co w rzeczywistości jest celem wspomnianej Narady Ekumenicznej w Stambule. Przewidziane są w nim radykalne reformy, dotyczące Cerkwi (Kościoła) i społeczeństwa:

– Reforma służby kościelnej, w tym anulowanie Jutrzni;
– Usunięcie ikon z cerkwi (kościoła), usuniecie ikonostasów;
– Zniesienie obowiązkowego noszenia stroju przez duchownych poza cerkwią (kościołem);
– Usunięcie świętych – „antysemitów”;
– Usunięcie „antysemickich” śpiewów ze wszystkich Cerkwi (Kościołów) chrześcijańskich;
– Wprowadzenie święta dla żydowskiego Holokaustu we wszystkich Cerkwiach (Kościołach) chrześcijańskich;
– Usunięcie wszystkich świąt narodowych we wszystkich Cerkwiach (Kościołach) chrześcijańskich;
– Wprowadzenie nowych wieloreligijnych nabożeństw z instrumentami muzycznymi we wszystkich Cerkwiach (Kościołach) chrześcijańskich;
– Organizacja antyrasistowskich i antyfaszystowskich koncertów wewnątrz cerkwi (kościoła) i poza nią (nim);
– Zniesienie zakazu wjazdu na Świętą Górę Athos oraz przekształcenie Athosu w ekologiczny archaiczno-bizantyjski internat-państwo, przeobrażenie go w nowe centrum nowego (czyli ekumenicznego) kierunku Chrześcijaństwa;
– Przyjęcie przewodniej (pierwszej) roli w Cerkwi (Kościele) chrześcijańskiej przez Watykan;
– Likwidacja wszystkich Patriarchów, z wyjątkiem Rosyjskiego, Rzymskiego i Konstantynopolskiego;
– Wejście do ONZ jedynej (zjednoczonej) Cerkwi (Kościoła) chrześcijańskiej;
– Grecka Cerkiew przejmie opiekę nad utrzymaniem z funduszy własnych i Unii Europejskiej muzułmańskich, buddyjskich domów modlitwy i w ogóle wszystkich wyznań religijnych;
– Wydawanie kart elektronicznych dla wszystkich ubezpieczonych w Jednolitym Systemie Elektronicznym w ciągu 365 dni;
– Zniesienie świąt religijnych i narodowych we wszystkich instytucjach edukacyjnych;
– Likwidacja cerkiewnego (religijnego) nauczania uczniów;
– Obowiązkowe nawiedzenie (wizyta) synagogi i meczetu islamskiego (nie podano tylko, czy trzeba obowiązkowo nawiedzać meczety pod kontrolą ISIS i innych islamskich organizacji);
– Praktyczna realizacja kursu edukacji seksualnej na wszystkich poziomach szkolnictwa;
– Wprowadzenie slajdów na lekcjach edukacji seksualnej;
– Uznanie wolności seksualnej w telewizji i w prasie oraz wolna dystrybucja czasopism pornograficznych;
– Legalizacja homoseksualizmu w instytucjach edukacyjnych, nauka o homoseksualizmie;
– Wejście do szpitala tylko z kartą ubezpieczeniową, w przeciwnym razie wejście zostanie zakazane;
– Elektroniczna identyfikacja wszystkich obywateli Unii Europejskiej i Państwa Rosyjskiego;
– Legalizacja wszystkich imigrantów we wszystkich krajach UE;
– Usunięcie greckiej flagi i flag w całej Europie, zniesienie świąt religijnych w Europie,
– Uznanie małżeństw homoseksualnych i małżeństw transseksualistów,
– Utworzenie klasztorów z mnichami i mniszkami wszystkich wyznań i religii w krajach Unii Europejskiej i na Świętej Górze Athos,
– Uznanie partnerskich związków cywilnych i gejów oraz eliminacja w całej Unii Europejskiej obowiązkowych ślubów religijnych i cywilnych;
– Zniesienie obowiązkowego chrztu dzieci i obowiązku prowadzenia ksiąg metrykalnych;
– Likwidacja w UE religijnych pochówków i stopniowe wprowadzanie obowiązkowego spalania zwłok – kremacja zmarłych;
– Unieważnienie świąt narodowych i uznanie rządu światowego;
– Zaakceptowanie przez Cerkwie (Kościoły) chrześcijańskie zniesienia państw narodowych. Rezygnacja z suwerenności państwowej.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 roku łącznie do dnia 16 sierpnia 2020 r. Dokument kończy się słowami: „Ponownie i wielokrotnie modlimy się do Jedynego Boga i jedynego człowieka, aby objawił się On w świecie dla rozwiązania wszystkich problemów naszej planety”. Jest nie do pomyślenia, aby Bóg akceptował homoseksualizm, likwidację nauczania religijnego uczniów, faktyczną eliminację chrześcijaństwa, osławioną edukację seksualną i inne obrzydliwości, wymienione w Memorandum. Oczywiście, autorzy Memorandum mają na uwadze nie Boga, ale inną osobę. Jeśli chodzi o kult „jedynego człowieka”, to na pewno chodzi tu o Antychrysta. Jest to więc Memorandum Antychrysta.

Pod dokumentem jest 12 podpisów. Powstaje poważna wątpliwość, żeby Memorandum Antychrysta podpisali imiennie pod dokumentem przedstawiciel Athosu archimandryta Efraim i metropolita Neofita Morfski (Cypr). Natomiast gdy chodzi o Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Hermana Van Robeya i przedstawiciela Cerkwi Konstantynopola metropolitę Feoklitosa, to te osoby mogły podpisać złowieszczy tekst, ponieważ jego treść w znacznej mierze odpowiada stanowisku Parlamentu Europejskiego i heretyckiego patriarchatu Konstantynopola, które od lat 20-tych ubiegłego wieku przeniknięte jest masońskim duchem. Artykuł 15 masońskiego memorandum brzmi: Powyższe umowy zostaną ratyfikowane przez Powszechny (Ekumeniczny) Sobór Chrześcijańskiej Prawosławnej Cerkwi od dnia 19 czerwca 2016 roku do dnia 9 lipca 2016 r.” – w bieżącym roku.

Wśród sygnatariuszy porozumienia jest również podpis przedstawiciela Słowiańskich Patriarchatów i Rosyjskiego Rządu arcybiskupa (faktycznie –metropolity) Wołokołamskiego Hilariona. Chociaż władyka Hilarion aktywnie zabiega o spotkanie patriarchy Cyryla z heretykiem – papieżem i wzywa do wspólnych nabożeństw z heretykami, to my nadal mamy wątpliwości, że mógł on umieścić swój podpis pod antychrześcijańskim i antyrosyjskim dokumentem. Wydaje się, że Jego Świątobliwość patriarcha Moskwy i WszechRusi na to by jemu nie pozwolił. Wątpliwe jest też, czy głowa Rządu Federacji Rosyjskiej D.A. Miedwiediew dał Hilarionowi takie zezwolenie.
I chociaż szereg podpisów pod tajnym memorandum jest wyraźnie sfałszowanych, to jednak nie uważamy, że jest ono całkowicie fałszywe. Najwyraźniej grupa masonów sfabrykowała ten dokument na perspektywę (przyszłość), po 1-sze, w dużej mierze odpowiada ono ogólnej linii państw członkowskich Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych (likwidacja rodziny, kod binarny ludzkości, „aksamitna” na razie dyskryminacja chrześcijaństwa, narzucanie homoseksualizmu i innych wynaturzeń, umyślne psucie dzieci i młodzieży tak zwaną edukacją seksualną itd.), a po 2-gie, Memorandum służy dla masonów i Watykanu za popychacz, dźwignię do wciskania ekumenizmu i faktycznej likwidacji Świętego Prawosławia, zainicjowanych przez papieża rzymskiego i patriarchę Bartłomieja, które zostaną zatwierdzone na tak zwanej „Wszechprawosławnej Naradzie” w Stambule lub Chambésy (Szwajcaria) w okresie maj-czerwiec 2016 r.

Po raz kolejny zwracamy się do Jego Świątobliwości Patriarchy Cyryla z prośbą o powstrzymanie się od udziału w tzw. „Wszechprawosławnej Naradzie” 2016 r. Rosyjskie Prawosławie – to ostatnia skała, odrzucająca fale niegodziwości i apostazji na planecie. Amen.

Związek Prawosławnych Bractw
Współprzewodniczący ZPB Władimir Osipov
Moskwa, 24 stycznia 2016 r.
Wydanie sieciowe – Network Edition – Сегодня.ру

Od redakcji wydania „Network”- „Сегодня.ру”:

Otrzymane w redakcji oświadczenie zostało podpisane przez znanego działacza prawosławnego Władimira Osipowa, komentuje ono dość kontrowersyjne tzw. „Memorandum”, które spaceruje w sieci globalnej. Nawet sam współprzewodniczący ZPB zauważa, że szereg jego postanowień jest fałszywych. Oczywiście, nie można wykluczyć, że ten „dokument” („Memorandum”) w całości jest fałszywy, jak również podpisy hierarchów pod nim.

Jednak niepokojący list Władimira Osipowa nie porusza bynajmniej tylko ograniczonej kwestii autentyczności „Memorandum”. Wszystkie elementy dotyczące dehumanizacji i dechrystianizacji, szczególnie w Europie są aktywnie wprowadzane w życie. Od kilku dni jest znany zakaz chrztu niemowląt w wielu krajach Unii Europejskiej. W sprawie legalizacji małżeństw osób tej samej płci i totalnego wprowadzenia sodomii w UE nawet mówić nie ma sensu – jest to codzienność, jak też i to, że złamała się nawet prawosławna Grecja, która pod przywództwem ateisty Tsiprasa, bez względu na kryzys, otrzymała dodatkowo jeszcze i legalizację „związków partnerskich” sodomitów.

Na tym tle nadal nadchodzą informacje o przygotowaniu „wszechprawosławnego soboru” lub „narady”, co nie może nie wywołać niepokoju ludzi wierzących. Niestety, w Patriarchacie zwraca się zbyt mało uwagi co do wyjaśnienia tego, co dzieje się wśród stada (wiernych – dod. A.L.), przez co powstaje wrażenie ukrytego przygotowania globalnych forów poza polem widzenia wszystkich członków Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Podzielając niepokój listu ZPB (Związku Prawosławnych Bractw), redaktorzy „Сегодня.ру” potwierdzają niemożliwą do zaakceptowania drogę rozkładu, która narzucana jest Rosji przez tak zwanych „partnerów”.

Ponadto podkreślamy znaczenie otwartości i przejrzystości przygotowania udziału lub nieuczestniczenia pasterzy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej we wspólnych przedsięwzięciach z Watykanem i Patriarchatem Konstantynopolskim. Właśnie jasnością i wyraźnie głoszonym stanowiskiem, nie pozwalającym na powstawanie rozbieżności (różnych wariantów) i zakulisowych protokołów – memorandów różni się Soborowa i Apostolska Cerkiew od innych gałęzi, działających na drodze apostazji i herezji.

http://goo.gl/EWCOhA
Od Redakcji :http://goo.gl/EWCOhA

Anatolij Stiepanow, redaktor naczelny znanego w patriotycznych środowiskach portalu „Rosyjska Linia Narodowa”, wyraził wątpliwość co do autentyczności Memorandum:

„Dzisiaj mąci się umysły zwykłych wierzących tematem pewnego tajnego memorandum, podpisanego przez metropolitę Hilariona (Alfiejewa). RLN ma do czynienia z faktem, że od nas żąda się oceny tego memorandum. Ogłupiono głowę biednej Swietłany Zininy, deputowanej do Moskiewskiej Dumy Wojewódzkiej z ramienia Partii Komunistycznej Federacji Rosyjskiej i to tak, że skierowała ona wniosek do Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej z powodu tego „tajnego memorandum”. Doszło również do tego, że szanowany przeze mnie Władimir Osipow uległ tej histerii i napisał artykuł. Z miłością odnoszę się do weterana naszego ruchu patriotycznego, nigdy nie odmawiam publikowania na RLN jego artykułów, nawet jeśli osobiście mam inny punkt widzenia. Ale tutaj jest mowa o jawnym falsyfikacie. Odmówiłem publikowania i wyjaśniłem wszystkie powody Władimirowi Nikołajewiczowi w osobistym liście i nie mówiłbym publicznie o tym. Ale artykuł W.N. Osipowa, który został wysłany przez niego do nas w celu publikacji, jednak opublikowano, chociaż z komentarzami redakcji na bardzo popularnej stronie internetowej „Сегодня.Ру”.

Ale nawet gołym okiem widać, że „Memorandum” – to falsyfikat, sporządzone widocznie przez jakichś greckich (podaje się, że jest to tłumaczenie z greckiego) półanalfabetów Zelotów. Wystarczy zwrócić uwagę na tak prosty fakt, że metropolita Hilarion (Alfiejew), który podpisał to „memorandum” nie tylko w imieniu Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej (do czego nie ma żadnych pełnomocnictw, jest bowiem tylko szefem Wydziału Synodalnego i biskupem sufraganem), ale również w imieniu „Patriarchatów Słowiańskich” (!), a także w imieniu Rządu Rosyjskiego. Co jest kompletną bzdurą! Kto mógł upoważnić metropolitę Hilariona do reprezentowania interesów wszystkich Słowiańskich Patriarchatów (nawiasem mówiąc, nie wszystkie Słowiańskie Cerkwie są Patriarchatami, wychodzi na to, że Cerkiew Polska i Czechosłowacka nie podpisały „memorandum” – i widocznie tam ukryci są ci „gorliwi Zeloci”)? Kto i po co mógł upoważnić metropolitę Hilariona do reprezentowania interesów Rządu Rosyjskiego?! To przecież są proste pytania, które od razu przychodzą na myśl. Tym niemniej jednak, niektórzy Prawosławni są gotowi uwierzyć w to sporządzone przez ignorantów fałszywe „memorandum”, rozpowszechniane w sieci globalnej, ale nie są skłonni do zaufania władzy. Co więcej, nawet się oburzają, dlaczego metropolita Hilarion nie zaprzecza swemu podpisowi pod „memorandum”!”

http://goo.gl/IC3wYB

Na podstawie czego A. Stiepanow wysnuwa wniosek, że memorandum jest „jawnym falsyfikatem, przygotowanym przez greckich półanalfabetów – Zelotów”? Na podstawie tego, że zgodnie z treścią Memorandum, metropolita Hilarion (Alfiejew) podpisał go w imieniu „Patriarchatów Słowiańskich” i „Rządu Rosyjskiego”? Ale czy nie może istnieć wstępne porozumienie o tym, że Patriarchat Moskiewski otrzymuje prawo do reprezentowania małych „Prawosławnych” Cerkwi w Europie Wschodniej? I czy w historii nie było przypadków, kiedy przywódcy religijni otrzymywali pełnomocnictwa od swoich rządów (lub od jakichś ugrupowań politycznych) do uczestniczenia w negocjacjach na delikatne tematy?

Czy tak jest, czy nie, tego nie wiemy. Czy jednak należy na podstawie tylko tych rozważań nazywać tekst Memorandum „jawnym falsyfikatem?”.

Ważna jest nie autentyczność podpisu metropolity Hilariona, czy kogoś innego z podanych w nim osób, ale zgodność lub niezgodność z rzeczywistością zawartych w nim planów reform politycznych, ideologicznych i religijnych.

Niestety, plany podane w Memorandum w pełni są zgodne z tym, co dzieje się w świecie i w naszym kraju.

Błędy i nieścisłości mogły wystąpić jako niezamierzone wskutek błędów w tłumaczeniu i być może zostały wprowadzone do memorandum świadomie. Nie jest wykluczone, że publikacja Memorandum została wykonana po to, aby poinformować „średnie ogniwo” pracowników globalizacji o rozpoczęciu nowego etapu budowy Nowego Porządku Światowego („New World Order”). Ci, komu potrzeba, zrozumieją wszystko poprawnie. Na wypadek przyciągnięcia przez siły patriotyczne uwagi opinii publicznej do Memorandum, wcześniej wprowadzone do jego tekstu drobne nieścisłości pozwolą na uznanie go za falsyfikat, a jednocześnie na przedstawienie patriotów i antyglobalistów jako ludzi nieodpowiedzialnych.

Jest to tylko przypuszczenie. Jednak poruszone tematy są zbyt poważne, aby od tego wszystkiego po prostu się odżegnać.

25 stycznia 2016 roku

Źródło:
Владимир Осипов. О тайном меморандуме
http://staroobrad.ru/modules.php?name=News2&file=article&sid=1171

О ТАЙНОМ МЕМОРАНДУМЕ. Владимир Осипов
http://img.segodnia.ru/content/171810
25.01.2016
Tłumaczył Andrzej Leszczyński
18.2.2016 r.

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, HEREZJE, PRZECIW EKUMENIZMOWI, SOBÓR w 2016, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

Zobacz wpisy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: