Daily Archives: 15 kwietnia 2016

ROZWAŻANIA O MĘKACH ZBAWICIELA

Według nauki Ojców świętych Zmartwychwstanie Chrystusa jest zarówno wydarzeniem historycznym, jak i ponadczasowym. Świętując Wielkanoc uczestniczymy w wydarzeniu, które dzieje się tu i teraz, gdyż u Boga czas nie istnieje.  Potwierdza to  również fakt schodzenia na Grób Zbawiciela  świętego ognia łaski. Spróbujmy przybliżyć  wydarzenia, które poprzedzały samo Zmartwychwstanie. Zajrzyjmy do  Ewangelistów  i do dokumentu, jakim jest Całun Turyński.

U Ewangelistów znajdujemy często powtarzane słowa Zbawiciela, że „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi grzesznych, którzy Go oplują, pobiją i ukrzyżują i po trzech dniach zmartwychwstanie”. W ten sposób Chrystus przygotowywał swoich uczniów do wydarzeń strasznych i dla  nich niepojętnych.  Nawet najbardziej gorliwy św. Piotr po takich wypowiedziach sugerował  Chrystusowi aby do tego nie dopuścił. Odpowiedź była ostra: „odejdź ode mnie szatanie, rozumujesz wyłącznie jako człowiek”. Samo stwierdzenie Zbawiciela, że po trzech dniach zmartwychwstanie, wywoływało u uczniów zdziwienie i zaczęli rozważać co znaczą te słowa. Być może przeniknęły do nich wierzenia Saduceuszy, którzy  negowali  zmartwychwstanie umarłych.   Wielokrotnie Chrystus upominał  uczniów, że nie pojmują wydawałoby się najprostszych Jego wypowiedzi.  Dlatego  wyjaśniał im znaczenie głoszonych prawd, a w szczególności  przypowieści.

Ale oto nastaje dzień próby. Chrystus oświadcza, że „wszyscy Mnie opuścicie”, jak napisane:  „Porażę pasterza i rozpierzchną się owce”.  Wtedy wszyscy zapewniali Zbawiciela, że Go nie opuszczą, a św. Piotr deklarował, że jest gotów nawet umrzeć za Chrystusa. Apostoł Tomasz też mówił:  idziemy do Jerozolimy by umrzeć razem z   Nim.

Czytaj dalej

Categories: POUCZENIA ŚWIĘTYCH OJCÓW, PRAWOSŁAWIE, STRONA GŁÓWNA | 1 komentarz

GŁOS CERKWI BRZMI CORAZ GŁOŚNIEJ. List Biskupa Ungeńskiego i Nisporeńskiego Piotra

 

 

Nastojatielam i nastojatielnicam.

Monasterów Diecezji Ungeńsko – Nisporeńskiej

 

„Nic ma nic silniejszego niż świadomość, która oskarża

i nic bardziej krzepiącego nadzieję niż uspokojone sumienie”

 

Znajdujemy się teraz w takim obciążonym i trudnym okresie czasu, gdy Cerkiew Chrystusowa jest poddawana wszelkiego rodzaju prowokacjom. Szczególnie niebezpieczną jest współczesna herezja, którą nazywa się ekumenizmem. Herezja ta próbuje naruszyć pojęcie o Cerkwi, jak również zmienić dogmat o Jednej, Świętej, Powszechnej i ​Apostolskiej Cerkwi. Nic dziwnego, że prepodobny (bogobojny) Justyn Popowicz, teolog XX wieku, ekumenizm nazywa „Powszechną herezją wieku”.

 

Po zapoznaniu się z odezwą wspólnot monastycznych (260 osób), nastojatieliej i nastojatielnic (przełożonych) (ros. -настоятелей и настоятельниц) monasterów Diecezji Ungeńsko – Nisporeńskiej o sprzeciwie w związku ze „Świętym i Wielkim Soborem”, który odbędzie się w czerwcu 2016 roku, a także odnośnie przygotowanych projektów dokumentów tego „Soboru”, oraz po przeglądzie analiz teologicznych, podanych w waszej deklaracji, ze smutkiem przyznaję, że teksty dokumentów zawierają dwuznaczne    wypowiedzi i bardzo poważne sprzeczności (Cerkiew jest Jedna, ale w tym samym czasie istnieją też i „inne Cerkwie”). Innym poważnym problemem tego „Wszech-prawosławnego Soboru” jest to, że nie nazywa się go „Powszechnym” tak, jak powinien być nazwany Sobór Wszech-prawosławny, pretendujący do tego, że jest on „ostatnim autorytetem w sprawach wiary”, w tym samym czasie nie uznając tak, jak należałoby, tak jak czyniły to Sobory za czasów Św. Focjusza Wielkiego, abpa Grzegorza Palamasa (Sobory, które potępiły herezje papieskie – Filioque, prymat papieża i łaskę istoty stworzonej), i tym samym okazałby się kontynuatorem Tradycji Soborów Cerkwi i mógłby być postrzegany jako Powszechny.

 

Potwierdzam, że jestem przeciwny herezji ekumenizmu, we wszystkich jego przejawach i wyznaję, że teksty projektów dokumentów na Wszech-prawosławny Sobór są nie do przyjęcia w obecnej postaci i powinny być zmienione w duchu Świętych Ojców i tradycji cerkiewnej ze względu na potępienie ekumenizmu. W przypadku, gdy obecny Sobór nie potępi ekumenizmu i „Światowej Rady Kościołów”, ale wręcz przeciwnie – pochwalił ich, to myślę, że nasz udział będzie niemożliwy (jako Cerkwi Autokefalicznej) w tym Soborze. Jedność Cerkwi polega na całościowym i nienaruszonym zachowaniu nauk Wiary Prawosławnej, którą odziedziczyliśmy po Świętych Apostołach i Świętych Ojcach Cerkwi, dlatego, zgodnie ze słowami Św. Teodora Studyta, wszyscy ci, którzy nie myślą zgodnie z nauczaniem Świętych Ojców Cerkwi Prawosławnej, są odszczepieńcami (schizmatykami). Chrystus nazwał Swoją Cerkiew (Kościół) Powszechną (Soborową), ponieważ tylko ona zachowuje Prawdę i Wyznanie Wiary, bez której nikt nie może się zbawić. Wielu mówi, że Sobór Wszech-prawosławny nie będzie się zajmował sprawami dogmatów, nie zmieni kalendarza cerkiewnego i postów, monastycyzmu i służby Bożej, chcąc uśpić naszą czujność. Ale oni nie mówią, że zmienia się sam Dogmat (czyli Prawda, objawiona przez Boga, absolutnie konieczna dla zbawienia ludzi), o tym, czym jest Cerkiew, skłaniając nas do myślenia, że Cerkiew rzekomo obejmuje wszystkie wyznania, które odeszły od Niej, nazywając te wyznania „cerkwiami – kościołami niepełnowartościowymi”, posiadającymi Łaskę, Sakramenty, Sukcesję Apostolską i (możliwość) zbawienia. A na poziomie lokalnym jestem za wyjściem ze Światowej Rady Kościołów i za wykorzystywaniem terminologii ściśle teologicznej i cerkiewnej, a także za potępieniem każdego innego ekumenicznego dokumentu, przyjętego w Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

 

Obecność sekciarskich domów modlitewnych w naszej Diecezji, o których wspomnieliście w swojej deklaracji, jest ciężarem, który niesiemy razem z Wami. Zakaz jakichkolwiek praktyk prozelityzmu w ramach dialogu między religiami i w Światowej Radzie Kościołów wcale nie przyczynia się do powrotu zabłąkanych dusz do Prawdy. Międzywyznaniowe spotkania i modlitwy między prawosławnymi i innymi, rzekomo „wyznaniami chrześcijańskimi” (na przykład, z katolikami, protestantami, luteranami i innymi heretykami) całkowicie dezorientują świadomość prawosławnych wierzących. Zanosimy modlitwy o to, żeby Wszechmiłosierny Pan umocnił nas w dziele niesienia światła Prawdy do pragnących serc, jak również, aby każdy oddech chwalił Pana w Duchu i Prawdzie. Z każdym dniem coraz trudniej to robić, ponieważ ruch ekumeniczny przyrównuje Cerkiew Prawosławną do wszystkich błędów i herezji, i wierni już nie mogą odróżnić prawdy od fałszu i oskarżają Prawosławną Cerkiew za braterskie stosunki z innymi tzw. kultami chrześcijańskimi. Oprócz odezwy do przełożonych monasterów, niektórzy inni kapłani i grupy ludzi świeckich zwracali się do administracji diecezjalnej z tymi samymi niepokojami, dotyczącymi Soboru Wszech-prawosławnego. Z każdym z nich dyskutowaliśmy po 3-4, a nawet i 5 godzin, rozmawiając o kwestii ekumenizmu i jego niszczących skutkach.

 

Moi ukochani! Jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, i dlatego napominam Was do postu i modlitwy słowami Św. Anfimusa: „Modlitwa – nie jest wielkim ciężarem. Modlitwa – to stan wewnętrzny, silna koncentracja duszy. Modlitwa potrzebuje postu i czuwania. Od postu namiętności słabną, a czuwanie je niszczy. Modlitwa daje człowiekowi skrzydła, unosi go do Nieba i obdarza boskimi darami”. Poskrommy nasze ciała i namiętności i pokornie pomódlmy się Wszechmiłosiernemu Panu, który jest Dawcą wszelkiego dobra, aby On nas nie zostawił, Swoich duchowych dzieci na pastwę złego. Pan nasz w Trójcy Święty, Uwielbiony i Czczony, Ojciec, Syn i Duch Święty, który Swoją mądrością wszystko widzi, czyni i uczy nas, że „beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5).

 

W wyniku spotkania z wszystkimi przełożonymi monasterów naszej Diecezji, zdecydowano również w przyszłości wspominać na nabożeństwach hierarchów Cerkwi, a na znak protestu z powodu dokumentów Soboru Wszech-prawosławnego do jego rozpoczęcia błogosławi się stan powszechnej modlitwy na całym terytorium Diecezji Ungeńsko-Nisporeńskiej. Teksty dokumentów nie są ostateczne i dlatego mamy nadzieję, że zostaną one ponownie przejrzane w duchu Ojców Świętych. W każdej parafii został ustalony harmonogram nieprzerwanego czytania Psalmów.

 

Mnisi i mniszki otrzymują błogosławieństwo przed rozpoczęciem tzw. „Wszech-prawosławnego Soboru” do odmawiania trzysta razy codziennej modlitwy Jezusowej, sto razy do Najświętszej Bogurodzicy, pięćdziesiąt razy Wszystkim Świętym i pięćdziesiąt razy Aniołowi Stróżowi. Nabożeństwo o Północy i Jutrznię należy odprawiać o 24.00 w nocy. Należy również czytać Psalmy i mieć nadzieję w słowach Chrystusa: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; pukajcie, a otworzą wam” (Mt 7: 7). Stańmy w dobru, stańmy z bojaźnią Bożą, bądźmy uważni w wyznawaniu Wiary Prawosławnej!

 

_______________________________

 

+ Piotr, biskup Ungeński i Nisporeński

 

Źródło:

Na portalu „Аминь”:

Голос Церкви звучит все громче. Послание епископа Унгенского и Ниспоренского, Петра

http://amin.su/content/analitika/9/4467/

 

 

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

13.4.2016

 

 

Categories: POUCZENIA ŚWIĘTYCH OJCÓW, PRAWOSŁAWIE, PRZECIW EKUMENIZMOWI, SOBÓR w 2016, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz