ZAKLINANIE RZECZYWISTOŚCI

Przemówienie metropolity Sawy na Soborze. Wiem, co możecie odczuwać, czytając treść tego wiernopoddańczego wystąpienia, pełnego lizusostwa, jakże innego od wystąpień biskupów Bułgarii, Gruzji, a przede wszystkim mnichów z Góry Athos. Można odczuwać przykrość z tego powodu, ale      
czytelnikom należy się podanie prawdy (tak myślę). Niech wiedzą wierni, jakich mają pasterzy i modlą się o ich nawrócenie. Bo jak nie będą wiedzieli – to i nie będą się za nich modlili…

Antiochia uznała zgromadzenie na Krecie za przygotowujące do Soboru Panprawosławnego; każde panprawosławne zgromadzenie może być takowym tylko wtedy, gdy uczestniczą w nim przedstawiciele wszystkich Cerkwi lokalnych – stąd też sobór na Krecie nie może być nazwany „Wielkim i Świętym”; decyzje kreteńskiego soboru nie są wiążące; powołano komisję w Cerkwi antiocheńskiej do dokładnego zbadania kwestii związanych z odbytym soborem; stosowny list ma być wysłany do wszystkich Cerkwi lokalnych; wezwano wiernych do towarzyszenia ojcom Świętego Synodu Antiochii w modlitwie za zachowanie i pełne ukazanie jedności prawosławnego chrześcijańskiego świadectwa w dzisiejszym świecie.”


PRZEMÓWIENIE METROPOLITY WARSZAWSKIEGO I CAŁEJ POLSKI ARCYBISKUPA SAWY NA SOBORZE WSZECHPRAWOSŁAWNYM NA KRECIE W DNIU 20.6.2016 ROKU

 

 

Kreta, 20 czerwca 2016 roku

 

Wasza świątobliwość*,

 

Wasze Świątobliwości, Wielce Błogosławieni, Wysokie Eminencje, Eminencje

 

Czcigodni Ojcowie i Bracia Kapłani oraz Bracia i Siostry – uczestnicy Świętego i Wielkiego Soboru!

 

*/

Tytuły hierarchów prawosławnych w języku rosyjskim, wymienione w wystąpieniu:

Ваше Всесвятейшество,

Ваши Святейшества, Блаженства, Высокопреосвященства, Преосвященства

 

Wszechmogący Bóg, Jedyny w Trójcy Świętej, pobłogosławił nam po długich pracach przygotowawczych spotkać się dzisiaj na tej pięknej wyspie słonecznej Grecji – Krecie, aby uroczystą Boską Liturgią i wezwaniem Ducha Świętego rozpocząć Święty i Wielki Sobór 2016 roku.

 

Polska Cerkiew Prawosławna, uczestnicząc w tym Soborze na czele ze swoim Zwierzchnikiem,    biskupami, przedstawicielami duchowieństwa i świeckich, wita Święty Sobór słowami: „Chrystus jest wśród nas, jest i będzie.” Pokój wam wszystkim!

 

Chrystusowi, Głowie Cerkwi Świętej, dziękujemy za dzień dzisiejszy, „który Pan uczynił”.

 

Dziękujemy Jego Świątobliwości, Ekumenicznemu Patriarsze Bartłomiejowi za Jego zdecydowane dążenie do tego, aby Święty i Wielki Sobór się odbył. Dziękujemy wszystkim, kto pracował ofiarnie, aby dzisiejsze spotkanie soborowe się odbyło. Przygotowania do Świętego i Wielkiego Soboru, pomimo licznych przeciwności, niezrozumienia i krytyki wymagały wiele wysiłku i poświęcenia, dzięki czemu dziś możemy przezywać „jednoczenie ducha w połączeniu z miłością”, zgodnie z nauką   Ojców Świętych i Cerkwi Prawosławnej.

 

Nasza miłość do Świętego Prawosławia nakazuje nam dać nasze świadectwo o pełni naszej wiary, aby być „wszystkim dla wszystkich” (1 Kor 9:22). W tym jest gwarancja naszej przyszłości. Natomiast męczeństwo naszych Ojców i Matek w ciągu całej historii zobowiązuje nas dzisiaj w sposób szczególny. Żyjemy w świecie, wypełnionym patologiami, niemoralnością, sprzecznymi z Duchem Świętej Cerkwi. Przecież nasi Ojcowie oddawali swoje życie za zdrowe i niezmienne nauczanie Chrystusa! Miarą naszej jedności jest świadomość w duchu słów Apostoła Pawła (2 Kor 12:10):  „Kiedy jestem słaby, jestem mocny.” (wg Biblii 1000-lecia: „Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny”- A.L.). Jedności wiary doświadczamy na podstawie „rozumu Chrystusowego”, a nie ludzkiej, osobistej mądrości. Jest to wymóg Świętego i Wielkiego Soboru, który dzisiaj rozpoczynamy. Właśnie Święty i Wielki Sobór jest dzisiaj szczególną okazją, aby umocnić jedność i żywotność Świętego Prawosławia.

 

Jednolita, niepodzielna Cerkiew Prawosławna, zgodnie z wolą Boga, ma dzisiaj okazję w swojej    lokalnej różnorodności, w duchu konsensusu, wypracować wspólny punkt widzenia na wiele problemów, niepokojących naszych wiernych. Za tym nastąpi przyjęcie osiągnięć Soboru. I będzie to nasz wielki soborowy dar dla naszej Świętej Cerkwi na początku trzeciego tysiąclecia.

 

W dzisiejszym świecie, pełnym rozczarowań i podziałów, Cerkiew Prawosławna powinna być przykładem miłości „nie z tego świata.” To Ona powstrzymuje ludzkie mędrkowanie i ułatwia drogę, prowadzącą do wzajemnego zrozumienia i jedności. A tego potrzebują wszyscy. Dlatego powinniśmy się cieszyć z każdego przejawu tej miłości. Takim przejawem i stał się Święty i Wielki Sobór.

 

Ważne jest tutaj wezwanie Świętego Apostoła Pawła, kiedy zwraca on naszą uwagę na to, że najmniejsze ziarnko gorczycy Prawdy Chrystusowej musi głosić (Ewangelię – dod. A.L.) w różny sposób, z czego będziemy się cieszyć. (por. Flp 1:18).

 

W tym świętym dziele niechaj pomaga nam głęboka wiara, pokora, dobra wola i wierność Nauczaniu i Tradycji Świętego Prawosławia.

 

W odniesieniu do tematyki, podanej w dokumentach, przyjętych przez przed soborowy Synaxis (naradę roboczą – A.L.) w Chambesy w styczniu tego roku, to Święty Sobór Biskupów Polskiej Cerkwi Prawosławnej je przyjmuje, natomiast szczegóły zostaną podane podczas ich omawiania, szczególnie gdy mowa jest o dokumencie pt. „Stosunki Cerkwi Prawosławnej z resztą świata chrześcijańskiego”, który wywołuje liczne dyskusje.

 

Mówiąc wszystko powyższe w imieniu Polskiego Prawosławia, w imieniu Świętego Soboru Biskupów życzę, aby Łaska Ducha Świętego pomagała obficie pracom Świętego i Wielkiego Soboru w budowaniu Ciała Chrystusowego – Świętej Cerkwi Prawosławnej.

 

Wasza Świątobliwość! Dziękuję za jasne i konstruktywne słowo, przedstawiające dogmatyczno-kanoniczne rozumienie soborowości (kolegialności – A.L.) Cerkwi Prawosławnej.

 

Twój wychodzący z Soboru głos, negatywnie oceniający działalność anty-kanoniczną, ma dzisiaj znaczenie wyjątkowe. Dziękuję! (Спаси Господи!)

 

Abp Sawa, Metropolita Warszawski i Całej Polski

 

Źródło:

https://www.holycouncil.org/-/opening-metropolitan-sawa?inheritRedirect=true&_101_INSTANCE_oOILsDUAGY7C_languageId=ru_RU

 

***

A oto wykaz członków delegacji Polskiej Cerkwi Prawosławnej pod przewodnictwem Metropolity  Sawy na Soborze na Krecie, którzy podpisali dokumenty końcowe:

 

† arcybiskup, Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa (Hrycuniak)

 

† arcybiskup Łódzki i Poznański Szymon (Romańczuk)

 

† arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel (Popławski)

 

† arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub (Kostiuczuk)

 

† biskup Siemiatycki Jerzy (Pańkowski)

 

† biskup Gorlicki Paisjusz (Martyniuk)

 

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

1.7.2016 r.


„Prawosławna Cerkiew stoi na progu nowego etapu odstępstwa jej hierarchii i najbardziej tragiczne w tym jest to, że bułgarscy bojownicy o czystość wiary (i nie tylko oni) w chwili obecnej są nieprzygotowani. Nadal oni jeszcze przeżuwają powtarzaną przez lata krytykę ekumenizmu o pięćdziesięcioletnim okresie dawności, ale, nie usprawiedliwiając, są oni ślepi na nowe wyzwania, które pojawią się przed nimi w ciągu zaledwie czterech miesięcy.

 

Taką krótkowzroczność w pewnym stopniu można wyjaśnić pośpiechem i brakiem dogłębnej analizy nowej dla Cerkwi Prawosławnej sytuacji. Wszyscy dokądś się spieszą, ale nikt nie zdaje sobie sprawy z kierunku ruchu. A kiedy człowiek nie może trzeźwo i uważnie przeanalizować nowe okoliczności życia, to ryzykuje, że będzie nieprzygotowany i będzie reagował nieadekwatnie, przez co tylko pogorszy i bez tego zły stan rzeczy.

 

Ponieważ mi także zaproponowano podpisanie tej petycji, to muszę stwierdzić, dlaczego nie mogę tego zrobić i dlaczego uważam tę petycję za szkodliwą i niosącą ładunek nieprzewidywalnych  konsekwencji .

 

Jaki jest pożytek z naszych protestów przeciwko ekumenizmowi, podczas gdy w tym samym czasie pod naszym nosem zostają zamieniane główne prawdy dogmatyczne? Tylko głupiec zacznie się niepokoić o żyrandole, kiedy trzęsienie ziemi o mocy 7,9 punktów grozi zniszczeniem całego jego domu. A z podobnymi protestami jest dokładnie to samo: niedoceniany jest prawdziwy problem, a podnosi się hałas ze względu na mniej znaczący.

 

Prawdopodobnie ktoś ma interes, aby skierować ogólną uwagę w błędnym kierunku, jak w tej historii o psie, który szczeka na kij, którym ją biją, a nie na rękę, która kij trzyma. Tak, najwyższa hierarchia ma zamiar popełnić niewybaczalną zdradę Wiary Prawosławnej. Niewątpliwie, w chwili obecnej jest to ogromny egzystencjalny problem naszej Cerkwi. Ale musimy jasno zdawać sobie sprawę z faktu, że nie mniej tragiczną jest nieodpowiednia ocena sytuacji i, w konsekwencji, pospieszna nieadekwatna reakcja. I jeden i drugi problem mogą być fatalne i o takiej samej śmiertelnej mocy.”

My jako wierni możemy modlić się i kajać, aby Bóg oddalił to wszystko od nas i ratował nas i naszych pasterzy od zdrady Prawosławia i jego podmiany:

Молитва о святой Церкви

О Премилосердный, всесильный и человеколюбивейший Господи, Иисусе Христе Боже наш, Церкви Зиждителю и Хранителю. Воззри благосердным оком Твоим на Сию люто обуреваемую напастей бурею. Ты бо рекл еси, Господи: «Созижду Церковь Мою и врата адова не одолеют Ей».Помяни обещание Твое не ложное: «Се, Аз с вами есмь во вся дни до скончания века». Буди с нами неотступно, буди нам милостив, – молит Тя многострадальная Церковь Твоя, –укрепи нас в правоверии и любви к Тебе, благодатию и любовию Твоею заблуждающие обрати, отступльшие вразуми, ожесточенные умягчи. Всякое развращение и жизнь, несогласную христианскому благочестию, исправи. Сотвори, да вси свято и непорочно поживем, и тако спасительная вера укоренится и плодоносна в сердцах наших пребудет. Не отврати лица Твоего от нас, не до конца гневающийся Господи. Воздаждь нам радость спасения Твоего. Всяку нужду и скорбь людей Твоих утоли, огради нас всемогущею силою Твоею от напастей, гонений, изгнаний, заключений и озлоблений, да Тобою спасаеми, достигнем пристанища Твоего небесного и тамо с лики чистейших небесных сил прославим Тебе, Господа и Спасителя нашего со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь

Молитва старца Гавриила

Господи, молю Тебя, с небес услыши нас, призри на нас, подай милость Свою, с миром отпусти нас, чтобы ходили по Твоему пути, исполняли заповеди Твои и отрекались от зла. Научи нас, Господи, молиться пред Тобою и исполнять Твой святой закон, чтобы сердце наше стало преданным Тебе и всем нам жить по святому закону Твоему.

Modlitwa Starca Gawriiła

Zbawco, proszę Cię, wysłuchaj nas z Nieba, spójrz na nas, daj Łaskę Swoją i pozwól nam odejść w pokoju, abyśmy chodzili Twoją Drogą, wypełniali Twoje Przykazania i wyrzekali się zła. Naucz nas, Zbawco, modlić się przed Tobą i wypełniać Twoje Święte Prawo, aby nasze serca stały się wierne Tobie i abyśmy wszyscy żyli według Twego Świętego Prawa.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

„Спаси и помилуй, Господи Иисусе Христе, Святейшие православные патриархи, со всеми благочестивыми архиереи, и весь освященный чин, и причет церковный и даруй им цело, безмятежно, благоверно, право, по преданию Святых Отец на Вселенских Соборах Духом Святым узаконненому, исправляти слово Твоея истины, Церковь добре управити и вернии овцы Христовы негиблеми соблюсти. Аминь „

Молитва о даровании веры

Милосердый Господи! Да будет воля Твоя, хотящая всем спастись и в разум истины приидти! Спаси и сохрани раба Твоего (имя), приими сию молитву мою, яко вопль любви, заповеданной Тобою! Архангеле Божий Урииле! Умоли Господа нашего Иисуса Христа, Да умягчит сердца недугующих неверием сродников моих, Да просветит их светом спасительного ведения истины! Всемогущими молитвами Твоими, Да придут они к покаянию и познанию веры в Сына Божия. Искупившего Кровию Своею весь род чаловеческий. Аминь      

Prawosławno-Monarchistyczne Bractwo Ikony Miłościwego Chrystusa Zbawcy                                                                                      

Zapisz

Zapisz

Reklamy
Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, HEREZJE, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

Zobacz wpisy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: