WYZNANIE WIARY hierarchów, kapłanów, mnichów i mniszek, a także prawosławnych wiernych w całym świecie w związku z odstępczymi decyzjami Zgromadzenia Ekumenicznego na Krecie w 2016 roku

WYZNANIE WIARY

hierarchów, kapłanów, mnichów i mniszek, a także prawosławnych wiernych w całym świecie w związku z odstępczymi decyzjami Zgromadzenia Ekumenicznego na Krecie w 2016 roku

Od heretyka, po pierwszym i drugim pouczeniu, odwracaj się

(Tt 3: 10.)

 

Z wielkim smutkiem zapoznaliśmy się z decyzjami Zgromadzenia Kreteńskiego, poprzez które zostały wprowadzone do Cerkwi nowe teorie dogmatyczne i zasady kanoniczne, obce patrystycznemu duchowi Świętych Ojców. Z ogólnej liczby biskupów prawosławnych na całym świecie udział wzięła tylko jedna czwarta, a wśród obecnych było jedynie 11 Patriarchów z 14-tu. Uważamy, że teksty o podobnym znaczeniu powinny być przyjmowane jednomyślnie, formułowane bardzo precyzyjnie, z całą precyzją teologiczną i kanoniczną, aby uniknąć niejasności teologicznych i nieprecyzyjnych sformułowań, mogących doprowadzić do fałszywych interpretacji i zniekształcenia świadomości Cerkwi Prawosławnej.

 

 

W dalszej części pokażemy, dlaczego decyzje Zgromadzenia na Krecie są niejasne pod względem dogmatycznym i są wynikiem kompromisów dyplomatycznych oraz dlaczego nie mówią one wyraźnie, że jedynie Cerkiew Prawosławna posiada pełnię Prawdy.

 

 1. Deklaracja patriarszej nieomylności – utworzenie nowego organu ponad cerkiewnego

 

Zgromadzenie na Krecie zmieniło model powszechności (soborowości) Soborów Cerkiewnych,   wprowadzając papieskie prerogatywy dla niektórych patriarchów, arbitralnie pozbawiając każdego biskupa prawa głosu. Stanowczo nie zgadzamy się z punktem 22 dekretu „Stosunki Cerkwi Prawosławnej z resztą świata chrześcijańskiego”, który legalizuje w Cerkwi nowy organ administracyjny, składający się wyłącznie z określonych patriarchów, obdarzonych pełnią praw w sprawach dogmatycznych i kanonicznych. Osobista opinia jakiegoś patriarchy (zwierzchnika, prymasa) nie może być narzucana i uznana za obowiązującą dla żadnego Soboru (Synodu)1 Lokalnego  lub jakiegokolwiek hierarchy wbrew jego własnemu wyborowi, w przeciwnym bowiem razie, patriarchowie przekształciliby się w papieża, który decydowałby i narzucał swoje samowładztwo z pozycji siły.

 

Ponieważ pełnią Cerkwi jest lud, to ani Sobór [Synod] bez ludu, ani lud bez Soboru [Synodu] hierarchów nie mogą uważać się za Ciało i Cerkiew Chrystusa i prawdziwie żyć życiem i nauczaniem Cerkwi. Pomimo faktu, że na tym Zgromadzeniu nie osiągnięto konsensusu, ponieważ trzech   Patriarchów odmówiło udziału (Rosyjski, Gruziński i Antiocheński), a ośmiu hierarchów nie podpisało decyzji, tym niemniej decyzje ekumeniczne zostały nielegalnie uprawomocnione i zostaną narzucone na wszystkie Cerkwie Prawosławne.

 

 1. Wprowadzenie do Cerkwi herezji ekumenizmu jako dogmatu

 

13 powołań się na Światową Radę Cerkwi/Kościołów (WCC) w ramach decyzji, dotyczących   „Stosunków Cerkwi Prawosławnej z resztą świata chrześcijańskiego”, celowo wprowadza  zamieszanie w rozróżnianiu między Cerkwiami a Wyznaniami przez to, że w tym samym czasie  wprowadza się też nowy termin – „Cerkwie nie-prawosławne” w znaczeniu potwierdzenia Teorii Gałęzi. W danym kontekście nie określa się jasno, co/kto jest Cerkwią i kto jej członkami, czym/kim są takie Wyznania, co oznacza termin „cerkwie nie-prawosławne”, a także, czy istnieją jeszcze heretyckie i schizmatyckie ugrupowania dziś. My wyznajemy jedną Cerkiew, a wszystkie pozostałe ugrupowania uważamy za herezje i schizmy.

 

Absolutnie i celowo nie wspomina się o jedynej drodze, prowadzącej do jedności z Cerkwią, a mianowicie, powrotu heretyków i schizmatyków przez pokutę i chrzest do Świętej, Powszechnej (Soborowej) i Apostolskiej Cerkwi Chrystusowej, naszej jedynej Cerkwi Prawosławnej. Inne kulty i wyznania chrześcijańskie nie są „cerkwiami nie-prawosławnymi”, ponieważ Chrystus nie założył równocześnie i Cerkwi Prawosławnych i cerkwi nie-prawosławnych i nie może być głową kilku Cerkwi, jak to wyznaje Święty Apostoł Paweł: „Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest” ( Ef 4: 5).

 

Żaden z uczestników Zgromadzenia na Krecie nie uwzględnił twierdzenia Świętego Justyna (Popowicza + 1979; ros.- Иустина Поповича): „Od jedynej i niepodzielnej Cerkwi Chrystusowej w różnych czasach oddzielali się i odpadali heretycy i schizmatycy, i przez to oddzielenie przestali oni być członkami Cerkwi. Takimi byli rzymscy katolicy, protestanci, unici ze wszystkimi innymi pozostałościami heretyckich i schizmatyckich legionów. Ekumenizm – jest to ogólna nazwa     wszystkich rodzajów pseudo-chrześcijaństwa i wszystkich pseudo-cerkwi Europy Zachodniej. W nim jest serce wszystkich rodzajów europejskiego humanizmu z papiestwem na czele, a wszystkie te pseudo-chrześcijaństwa i wszystkie te pseudo-cerkwie to nic innego, jak herezja nad herezją. Ich wspólna ewangeliczna nazwa – to „wszech-herezja” (herezja uniwersalna)”.

 

 1. Zniesienie świadomości prawosławnej, odnoszącej się do zbawienia

 

Zauważmy, jak systematycznie były usuwane ze wstępnych dyskusji określenia „schizmatyk” i „heretyk”, potępienie herezji i heretyków, termin „heretyk” został zastąpiony przez „nie-prawosławny”, a monofizyci, katolicy i protestanci byli odbierani jako „cerkwie historyczne” i wyznania. W realnych, ścisłych terminach uznaje się cerkiewność heretyków. Niejednokrotne powoływania się na „rozumienie starożytnej Cerkwi” (pkt 5, 8, 18 decyzji, dotyczących „Stosunków Cerkwi Prawosławnej z resztą świata chrześcijańskiego”) świadomie tworzą istotną lukę pomiędzy „przestarzałą” Cerkwią Siedmiu Świętych Soborów Powszechnych i „prototypem nowego człowieka”2 – neo –socjalistą, dogmatycznie przeformułowanym w punkcie 23, który rozwiąże wszystkie problemy świata. Jesteśmy zdecydowanie przekonani, że nie ma absolutnie żadnej różnicy między Cerkwią XXI wieku a Cerkwią pierwszego wieku, ponieważ jedną z cech Cerkwi jest fakt, że od dwóch tysięcy lat  wyznajemy w Credo (Symbole Wiary): że jest ona Apostolska.

 

W punkcie 12 stwierdza się, że ogólnym celem dialogów jest „ostateczne przywrócenie jedności w prawdziwej wierze i miłości”. Pod przykrywką dwuznacznego słownictwa wprowadza się ideę o tym, że również my, Prawosławni, poszukujemy swego przywrócenia w prawdziwej wierze i jedności w miłości, tak jakbyśmy utracili je, podobnie do nie prawosławnych. Uważamy, że koncepcja ta jest całkowicie błędna teologicznie i legitymizuje w Cerkwi Teorię Gałęzi. Gdybyśmy założyli, że Cerkiew składa się również z nie prawosławnych, wówczas Prawosławie nie miałoby żadnego sensu, skoro można się zbawić w każdej wspólnocie nie prawosławnej lub i nie chrześcijańskiej i nie trzeba    być prawosławnym i żyć zgodnie z surowością prawosławnych kanonów.

 

 1. Nowa inkwizycja religijna – Święty i Wielki Sobór

 

Przy tym wszystkim, w decyzjach, podlegających omówieniu, były całkowite lub częściowe różnice zdań lub uzasadnione odrzucenie określonych punktów, utrzymywane w tajemnicy przez Patriarchat  Ekumeniczny, zostały one zignorowane i nie wspomniane w decyzjach ostatecznych. Celowo była stworzona dwojaka sytuacja, kiedy pod każdym z dokumentów, opublikowanym w wersji elektronicznej, figurują bez wyjątku wszystkie nazwiska biskupów – delegatów, co zmusza nas do uwierzenia, że został on podpisany przez wszystkich, co jest kłamstwem. Oryginały podpisów pod dokumentami nie zostały opublikowane.

 

Niestety, wskazuje to na to, jak ordynarnie została podeptana zasada jednomyślności, jednak w określonym celu – aby zmusić biskupów, którzy nie podpisali dokumentów, do milczenia i sfabrykowania fałszywej kolegialności (soborowości). Tak więc, całe Ciało Cerkwi Chrystusowej nie   ma żadnej podstawy kanonicznej do przyjmowania jako decyzji prawosławnych Zgromadzenia na Krecie.

 

W odniesieniu do 6-go punktu decyzji „Stosunki Cerkwi Prawosławnej z resztą świata chrześcijańskiego” hierarcha Hierotheos (Vlachos) z żalem zauważa manipulowanie, presję i obelgi, którym poddawani byli hierarchowie, którzy nie podpisali, że „uznają historyczną nazwę innych chrześcijańskich nie prawosławnych cerkwi i wyznań”. Heretyckie wyznania nie mogą być nazwane „cerkwiami”, ponieważ właśnie my nazywamy je „jako oderwane od całości” (hairesis), a zatem one   jako heretyckie, nie mogą być nazwane „cerkwiami”.

 

 1. Działania na rzecz odrzucenia herezji i decyzji niekanonicznych, podpisanych na Zgromadzeniu Kreteńskim

 

Zdecydowanie odrzucamy dość powszechny pogląd, że kanony dla Cerkwi są tym samym, czym prawa dla państwa, ponieważ wiadomo, że prawa ustanawiane są przez konstytucyjny organ ustawodawczy. Natomiast kanony ustanawiane są przez Sobory Powszechne (Ekumeniczne), które nie są w istocie organem, nie są w istocie administracją, a są bosko-ludzką współpracą w życiu Cerkwi, która ma wymiar bosko-ludzki [teoandryczny), a nie tylko wymiar ludzki. Kanony są kontynuacją teologii dogmatycznej Cerkwi, sprzyjającą dobrej opiece nad ludem.

 

Jak może Chrześcijanin nie walczyć w obronie prawd wiary i być zbawionym? Mówi o tym Chrystus  do ludzi: „Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.” (Mt 10, 32-33).

 

Święty Grzegorz Palamas (+ 1359; ros.- Григорий Палама) mówi o trzech kategoriach niewierzących. Pierwsza – to ci, którzy nie wierzą w istnienie Boga, druga – to heretycy, zniekształcający sens istnienia Boga, a trzecia – to ci, którzy doradzają Chrześcijanom, aby siedzieli cicho w swoich domach i przyjmowali pozycję obronną i tchórzliwą.

 

Nasza nieingerencja i milczenie doprowadzą do rozprzestrzenienia się ekumenicznej herezji w Cerkwi, do zjednoczenia się z papiestwem, do zjednoczenia się z innymi religiami i utraty wiecznego zbawienia. Na podstawie Pisma Świętego i powołując się na świadectwo Św. Grzegorza Palamasa, który mówi, że trzecia forma niewiary (ateizm) – jest nieingerencją w zwalczanie herezji, milczeniem ze strachu, uważamy, że nadszedł czas dla każdego wierzącego Cerkwi Prawosławnej – a zwłaszcza dla hierarchy, kapłana i mnicha – otwarcie wyznać wiarę przeciwko apostazji w Cerkwi.

 

Dlatego namawiamy i zachęcamy każdego Prawosławnego do wykonywania dobrego czynu w obronie Cerkwi przy pomocy następujących konkretnych środków:

 

– Uświadamianie ludu prawosławnego poprzez kazania i materiały audio-wideo, które ujawniają powagę i niebezpieczeństwo decyzji Zgromadzenia na Krecie,

 

– Zakończenie wymieniania i modlitw na wszystkich nabożeństwach cerkiewnych w intencji biskupów, którzy podpisali decyzje Zgromadzenia Kreteńskiego,

 

– Kapłani powinni bojkotować działalność w zakresie dystrybucji i zakupu świec w patriarchatach, metropoliach, i biskupstwach, których hierarchowie podpisali decyzje Zgromadzenia na Krecie,

 

– Prawosławni wierni pod żadnym pozorem nie powinni brać udziału w nabożeństwach, prowadzonych przez biskupów, którzy podpisali te decyzje i nie spożywać Priczastija (Komunii) z ich rąk. Ręką, którą podpisali zdradę wiary, biskupi nie mogą już udzielać Najświętszego Sakramentu (komunikować; ros.- причащать) stadu prawosławnemu,

 

– Zdecydowanie nawołujemy prawosławnych wiernych do spowiedzi u tych kapłanów -spowiedników, którzy NIE akceptują decyzji ekumenicznych Zgromadzenia na Krecie,

 

– Zakończenie składania darowizn w dowolnej formie (zapiski, [intencje pisane], zakup książek, ikon i świec) na korzyść patriarchatów, metropolii i biskupstw, których przywódcy podpisali ekumeniczne decyzje Zgromadzenia na Krecie,

 

– Studenci na wydziałach teologicznych i uczący się w seminariach nie powinni odtąd uczestniczyć w   wykładach o ekumenizmie na wydziałach prawosławnych i w seminariach,

 

– Wsparcie wszelkimi środkami hierarchów, kapłanów i wiernych, zdecydowanie występujących przeciwko zdradzie, podpisanej na Zgromadzeniu Kreteńskim,

 

– Demaskowanie globalistycznej polityki integracji religijnej jako demonicznej i opartej na zasadach antychrześcijańskich.

 

 1. Następne kroki apostazji – internacjonalizm religijny i przygotowanie przyjścia Antychrysta

 

Prawosławni biskupi dokonali już wielkich zdrad na zgromadzeniach w Limie (Peru, 1982), poprzez uznanie chrztu, kapłaństwa i Eucharystii katolików (BEM)3; na zgromadzeniach w Balamandzie (Liban, 1993), gdzie Cerkiew Prawosławna została przyrównana do Rzymsko – Katolickiej, tarzającej się w kakodoksii (fałszywej wierze), i gdzie zostało wprowadzone określenie „Cerkwie/Kościoły siostrzane”, to znaczy mające jednakową moc zbawienia; na zgromadzeniach w Ravennie (Włochy, 2007), w drodze uznania papieża za prawdziwie [najwyższego] biskupa, i wzajemnie, przez udzielenie    papieskiego prymatu Ekumenicznemu Patriarsze Bartłomiejowi – decyzjami, które znajdują się całkowicie poza Tradycją Prawosławną.

 

Wiemy o okultystycznym globalnym planie zjednoczenia wszystkich religii i globalizacji świata dla    przygotowania przyjścia jedynego wodza światowego, Antychrysta. Ostatnie deklaracje chwalebne Franciszka o otwartości w celu „przywrócenia jedności” i „wspólnego dobra Cerkwi/Kościoła” nie  wykazują nic innego, jak tylko przyłączenie się pismaków- zdrajców Zgromadzenia Kreteńskiego do światowego socjalizmu religijnego.

W rzeczywistości podczas Zgromadzenia Kreteńskiego nie podpisano unii z rzymskimi katolikami, a coś zupełnie innego, coś znacznie bardziej przygnębiającego: przypisanie sobie nieomylności i prymatu papieskiego przez nową instytucję zwaną Świętym i Wielkim Soborem – papizmem w Cerkwi Prawosławnej.

 

Nie oszukujmy się: kto akceptuje i przyjmuje decyzje Zgromadzenia Kreteńskiego, ten przyjmuje ekumenizm. A kto przyjmuje ekumenizmu, ten pozbawia się obecności Ducha Świętego, Ducha Prawdy.

Przekład z rumuńskiego Zinaida Pejkowa

 

http://sinodultalharesc.xyz/ 2016/07/02/m-a-r-t-u-r-i-s-i-r-e-a- dezicerea-credinciosilor-de- pretutindeni-de-hotararile- apostate-ale-sinodului- panortodox

_______________________________________________

 

 1. Słowa „synod” i „sobór” w języku rumuńskim określa się jednym słowem «sinod».
 2. W rosyjskim przekładzie: „idealny przykład nowego człowieka w Chrystusie”

(http: //www.patriarchia ru / db. / tekstu / 4361154 html, https: // www holycouncil.org / – / rest-of-Christian -world …? inheritRedirect = true).

 1. BEM («Baptism, Eucharist, Ministry») („Chrzest, Eucharystia, Kapłaństwo”) – tak nazywa się Dokument z Limy.

 

Czytaj także:

 • „ÓSMY SOBÓR” W ŚWIETLE BIOGRAFII JEGO INICJATORA
 • Przygotowanie „ósmego soboru ekumenicznego” nosi ukryty charakter
 • Przygotowywany Święty i Wielki Sobór – to wierny sługa wszechheretyckiego ekumenizmu, część 5
 • „To wszystko ma być …”
 • Poprzez pajęczynę kłamstwa
 • Machinacje ekumenistów z Konstantynopola: O kłamliwej jedności na „Świętym i Wielkim” Soborze
 • „ÓSMY SOBÓR”: FAKTY I UZASADNIENIA

 

Źródło:

 

ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ

иерархов, священников, монахов и монахинь, а также православных верующих во всем мире в связи с отступническими решениями Экуменического Собрания на Крите в 2016 году

http://www.odigitria.by/2016/07/06/ispovedanie-very/

6 lipca 2016 r.

 

 

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

9.7.2016 r.

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, ETYKA CERKIEWNA, HEREZJE, PRAWOSŁAWIE, SOBÓR w 2016, STRONA GŁÓWNA | 2 Komentarze

Zobacz wpisy

2 thoughts on “WYZNANIE WIARY hierarchów, kapłanów, mnichów i mniszek, a także prawosławnych wiernych w całym świecie w związku z odstępczymi decyzjami Zgromadzenia Ekumenicznego na Krecie w 2016 roku

 1. Prawosławny nie uznający spotkania na Krecie

  To gdzie mamy chodzić do cerkwi?

  • „Братия и сестры, ищите верных священников, непоминающих еретиков. Если даже совсем редко придётся приступать к исповеди и Святому Причащению, потерпите ради Христа и не имейте общение с ересиархами Кириллом и Варфоломеем ( A W POLSCE Z TYMI , KTÓRZY BRALI UDZIAŁ W TYM ZGROMADZENIU I PODPISYWALI DOKUMENTY TEGO ZGROMADZENIA, KTÓREGO SOBOREM NIE SPOSÓB NAZWAĆ. A JEDYNY Z POLSKI, KTÓRY NIE BRAŁ UDZIAŁU TO WŁADYKA GRZEGORZ), и с единомудрствующими с ними, и с теми, кто их поминает. Принимайте святую воду, святой антидор и святую просфору, святое масло, читайте Священное Писание, Жития Святых, писания Святых Отцев, творите Iисусову молитву и другие молитвы, собирайтесь и совершайте Богослужения мирским чином, и Бог Своею благодатию и человеколюбием будет всегда с вами.

   Бог никогда не оставит людей Своих – тех, кто отвергают диавола и все дела его, а выбирают Христа и Крест Христов. Бог ревностно любит нас, Он желает, чтобы мы принадлежали только Ему, чтобы мы свято хранили Богооткровенную и Богодарованную нам Православную Веру. Ибо, тот Православный и в Православии, кто во Христе! А тот, кто находится в ереси и в общении с еретиками, в нераскаянных смертных грехах, он в рабстве у сатаны!

   Бог верным – Православным дарует всё! Бог дарует терпение и благодать Свою, дарует верных пастырей, дарует Святые Таинства, дарует победу над ересями, дарует победу над грехом и страстями, дарует победу над смертью – Воскресение, дарует вечную и блаженную жизнь с Собою во Царствии Своем!
   Православные, благодатию Божией мы избрали Христа, потому что Он избрал нас! Выбираем Крест Христов и Страждущее Православие! Отвергаем все диавольские ереси и комфортное выслуживание перед экуменистами!
   6/29 июня 2016 г. Перенесение мощей Свт. Феофана Затворника Вышенского

   18 июня/1 июля 2016 г. Боголюбской иконы Божией Матери

   Иеросхимонах Рафаил (Берестов), Святая Гора Афон

   Иеросхимонах Онуфрiй (Стебелев-Веласкес) с духовными чадами, Святая Гора Афон

   Иеросхимонах Пантелеимон (Антошин) с братией, Абхазия

   Иеросхимонах Херувим (Трайковски), Македония

   Иеромонах Паисий (Рабровалиев), Македония

   Иерей Владимир Нестеренко, Россия

   Иеродиакон Гавриил (Кондрашов), Россия

   Иеродиакон Дамиан (Ценов), Святая Гора Афон

   Схимонах Нестор (Макаров), Македония

   Монах Дамиан (Михалевич), Святая Гора Афон

   Монах Ермоген (Кобзарев), Святая Гора Афон

   Монах Григорий (Бордун), Святая Гора Афон

   Монах Ефрем (Пищиков), Святая Гора Афон

   Монах Сергий (Хожайнов), Святая Гора Афон

   Монах Георгий (Амиров), Крит

   Послушник Иоанн (Август), Святая Гора Афон

   Послушник Алексий (Третьяков), Святая Гора Афон

   Послушник Иоанн (Гиль), Святая Гора Афон

   Схимонахиня Макрина (Чикина), Абхазия

   Монахиня Тавифа (Блинова), Абхазия

   Посл. Лия (Куруа), Абхазия

   Монахиня Антония (Егорова), Россия

   Монахиня Вера (Доме), Россия

   Монахиня Амвросия (Евтодиева), Россия

   Посл. Ирина (Павлова), Россия

   Посл. Анна (Ермолаева), Россия

   Посл. Марина (Новосёлова), Россия

   Посл. Ирина (Никонова), Россия

   Посл. Евгения (Николаева), Россия

   Посл. Екатерина (Тимохина), Россия

   Матушка Лидия Нестеренко, Россия

   Фотиния Стебелева, Болгария

   Алексей Добычин, Россия

   My jako wierni możemy modlić się i kajać, aby Bóg oddalił to wszystko od nas i ratował nas i naszych pasterzy od zdrady Prawosławia i jego podmiany:

   Молитва о святой Церкви

   О Премилосердный, всесильный и человеколюбивейший Господи, Иисусе Христе Боже наш, Церкви Зиждителю и Хранителю. Воззри благосердным оком Твоим на Сию люто обуреваемую напастей бурею. Ты бо рекл еси, Господи: «Созижду Церковь Мою и врата адова не одолеют Ей».Помяни обещание Твое не ложное: «Се, Аз с вами есмь во вся дни до скончания века». Буди с нами неотступно, буди нам милостив, – молит Тя многострадальная Церковь Твоя, –укрепи нас в правоверии и любви к Тебе, благодатию и любовию Твоею заблуждающие обрати, отступльшие вразуми, ожесточенные умягчи. Всякое развращение и жизнь, несогласную христианскому благочестию, исправи. Сотвори, да вси свято и непорочно поживем, и тако спасительная вера укоренится и плодоносна в сердцах наших пребудет. Не отврати лица Твоего от нас, не до конца гневающийся Господи. Воздаждь нам радость спасения Твоего. Всяку нужду и скорбь людей Твоих утоли, огради нас всемогущею силою Твоею от напастей, гонений, изгнаний, заключений и озлоблений, да Тобою спасаеми, достигнем пристанища Твоего небесного и тамо с лики чистейших небесных сил прославим Тебе, Господа и Спасителя нашего со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь

   Молитва старца Гавриила

   Господи, молю Тебя, с небес услыши нас, призри на нас, подай милость Свою, с миром отпусти нас, чтобы ходили по Твоему пути, исполняли заповеди Твои и отрекались от зла. Научи нас, Господи, молиться пред Тобою и исполнять Твой святой закон, чтобы сердце наше стало преданным Тебе и всем нам жить по святому закону Твоему.

   Modlitwa Starca Gawriiła

   Zbawco, proszę Cię, wysłuchaj nas z Nieba, spójrz na nas, daj Łaskę Swoją i pozwól nam odejść w pokoju, abyśmy chodzili Twoją Drogą, wypełniali Twoje Przykazania i wyrzekali się zła. Naucz nas, Zbawco, modlić się przed Tobą i wypełniać Twoje Święte Prawo, aby nasze serca stały się wierne Tobie i abyśmy wszyscy żyli według Twego Świętego Prawa.

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   „Спаси и помилуй, Господи Иисусе Христе, Святейшие православные патриархи, со всеми благочестивыми архиереи, и весь освященный чин, и причет церковный и даруй им цело, безмятежно, благоверно, право, по преданию Святых Отец на Вселенских Соборах Духом Святым узаконненому, исправляти слово Твоея истины, Церковь добре управити и вернии овцы Христовы негиблеми соблюсти. Аминь „

   Молитва о даровании веры

   Милосердый Господи! Да будет воля Твоя, хотящая всем спастись и в разум истины приидти! Спаси и сохрани раба Твоего (имя), приими сию молитву мою, яко вопль любви, заповеданной Тобою! Архангеле Божий Урииле! Умоли Господа нашего Иисуса Христа, Да умягчит сердца недугующих неверием сродников моих, Да просветит их светом спасительного ведения истины! Всемогущими молитвами Твоими, Да придут они к покаянию и познанию веры в Сына Божия. Искупившего Кровию Своею весь род чаловеческий. Аминь

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: