EKUMENICZNEJ WSZECHHEREZJI, HERETYCKIM DOKUMENTOM I KŁAMLIWEMU SOBOROWI – ANATEMA (trzykrotnie). Wyznanie Wiary przez mnichów z Góry Athos

„Sercem wierzą ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznają ku zbawieniu” (Rz 10, 10)

 

„A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli   światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.(J 3:19-21)

 

Ciemny, kłamliwy Sobór Bartłomiejski minął, ale Noc Bartłomiejska jeszcze przed nami. Bartłomiejski, ponieważ zwołał go i przewodniczył na nim herezjarcha Bartłomiej – jezuicki wychowanek „Wschodniego Instytutu Papieskiego.” Ciemny, ponieważ tam rozstrzygane były sprawy ciemności – zamiary piekła, posiedzenia odbywały się w tajemnicy, niczym u nocnych rozbójników, jak w Klubie Bilderberg.

 

Kłamliwy Sobór, ponieważ heretycy powstali przeciwko Boskiej Prawdzie, znieśli Prawosławną soborowość (kolegialność) i odrzucili Tradycję Świętych Ojców.

 

Kłamliwy Sobór, ponieważ zwołali go nie Prawosławni, a heretycy i masoni;

– Przeprowadzili go nie dla dobra Prawosławia, a dla jego profanacji i zniszczenia;

– Zatwierdzili nie Prawosławne dogmaty, a heretyckie i bluźniercze wymysły: uznali „istnienie innych cerkwi”, wbrew Symbolowi Wiary (Credo), łamiąc dogmat o Cerkwi;

– „Zalegalizowali” antychrystowy ekumenizm i „ŚRC/K” (światowe zbiorowisko herezji; ros.- «ВСЦ» Światową Radę Cerkwi /Kościołów, (всемирное сборище ересей);

– Znieśli słowo „herezja” i „heretycy” w stosunku do tych, na kogo Święte Sobory nałożyli anatemę;

– Ekumenista Ioann Pergamski zaproponował rozpatrzenie sprawy zawierania „małżeństw homoseksualnych” (jednopłciowych) i in.

 

Jest to heretycki i zbójecki Sobór, a nie „Święty i Wielki Sobór”, jak nazywają go sami heretycy- ekumeniści. Wszystkie Sobory były zwoływane i kierowane przez Ducha Świętego – „Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my…” (Dz 15:28).. Duch Święty nie może wspomagać przyjęcia antychrystowego ekumenizmu lub jakiejkolwiek innej herezji! Zatwierdzać coś wręcz przeciwnego – herezję i bluźnierstwo!

 

Dlatego oświadczamy twardo i niewzruszenie, że zbiorowisko Bartłomieja – jest nie  błogosławione, heretyckie i bluźniercze! Według słów Św. Maksyma Wyznawcy: „Te Sobory świątobliwy Kanon Cerkwi uznaje za święte i przyjęte, które zatwierdziła słuszność Dogmatów>”

 

Głównym celem kłamliwego Soboru Bartłomieja jest: wprowadzenie do Doktryny Wiary Cerkwi Prawosławnej diabelskiej wszech-herezji – ekumenizmu i poprzez ekumenizm zwodzenie Prawosławnych Chrześcijan, przygotowując ich do przyjęcia Antychrysta. Dla promowania ekumenizmu nadsoborowy organ Bartłomiejski będzie „spuszczał” dyrektywy do Lokalnych Cerkwi Prawosławnych. Niech Bóg zabroni niegodziwcom zwodzić Prawosławnych Chrześcijan!

 

Tajemnica nieprawości w działaniu: Na kłamliwym soborze kapłan szatana – jezuita „papież” Franciszek przed wszystkimi zebranymi tam patriarchami i biskupami został nazwany „Jego Świątobliwość Papież Rzymski” i wszyscy milcząco, bez sprzeciwu przyjęli, że fałszywy Kościół papieski – jest prawdziwym świątobliwym Kościołem z świątobliwym kapłaństwem i hierarchią, na której czele stoi „Jego Świątobliwość Papież Rzymski Franciszek”. Oczywiście, nie wszyscy obecni tam biskupi wyznają to jako swoje osobiste przekonanie, ale przez swoje milczenie i uczestnictwo w tej radzie występnych, stali się uczestnikami w tworzonej przez diabelskich sług tajemnicy nieprawości.

Na kłamliwym soborze udział brali heretycy – papiści, monofizyci i nestorianie, ale nie jako oskarżeni, jak to było na Soborach Powszechnych, ale jako przedstawiciele innych „cerkwi chrześcijańskich”.

 

Arcyheretyk Bartłomiej oświadczył, że wszyscy Prawosławni będą heretykami, jeśli nie uznają i nie przyjmą decyzji zbójeckiego soboru na Krecie. Prawdziwie Noc Bartłomiejska dla zwodzenia i niszczenia dusz ludzkich!

Herezjarcha Cyryl Gundiajew, chociaż zgodnie z jezuicką przebiegłością nie pojechał na kłamliwy sobór, ale ma pełen udział w sprawach ciemności, ponieważ przyjął i wprowadził te dokumenty z Chambésy na Sobór Biskupów Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w lutym tego roku. I abyśmy przez nasze milczenie nie stali się współuczestnikami herezji i heretyków, musimy potępić i odrzucić to, co od wieków potępił Duch Święty przez usta Apostoła Pawła i Ojców Świętych:

 

„Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy –     niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił  Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty! (Gal 1: 8-9)

 

Zasada 1, II Soboru Powszechnego: „Święci Ojcowie, zebrani w Konstantynopolu, ustalili: Niech nie zmienia się Symbol Wiary (Credo) trzystu osiemdziesięciu Ojców, którzy byli na Soborze Nicejskim, w Bitynii, ale niech trwa niezmiennie: i niech poddana będzie anatemie każda herezja…”

 

Zasada 1, VI Soboru Powszechnego: „… Odrzucamy i poddajemy anatemie wszystkich, których oni odrzucali i poddawali anatemie, jako wrogów prawdy, na próżno zgrzytających na Boga i usiłujących    kłamstwo wynieść na wysokość.  Jeśli ktokolwiek nie ma i nie przyjmuje wyżej wymienionych dogmatów pobożności i tak nie myśli i nie głosi, ale próbuje iść przeciwko nim: niech będzie wyklęty zgodnie z definicją, wcześniej podaną przez wspomnianych Świętych i Błogosławionych Ojców i od zgromadzenia chrześcijańskiego, jako obcy, i niechaj będzie wyłączony i usunięty. Ponieważ my zgodnie z tym, co zostało powiedziane przedtem, postanowiliśmy nie dodawać czegokolwiek, i nie umniejszać w żaden sposób.”

 

W tych Zasadach Duch Święty i Święci Ojcowie anatemie poddali wszystkie herezje! Co oznacza anatema, można zobaczyć w komentarzu do 1 Zasady II Soboru Powszechnego biskupa dalmatyńsko – istryjskiego Nikodema.

 

Dzisiaj, aby pozostać Prawosławnym Chrześcijaninem, trzeba potępić Kłamliwy Sobór Bartłomiejski, potępić heretyckie dokumenty, takie jak: „Podstawowe zasady stosunków Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej do innowierców, 2000 r.”; Końcowy dokument międzyreligijnego  Szczytu 2006 r.; dokumenty ekumeniczne Chambésy lat 2015-2016 i heretyckie dokumenty Kłamliwego Soboru na Krecie. Należy potępić już potępiony ekumenizm i heretyków-ekumenistów oraz przerwać z nimi komunię modlitewną i eucharystyczną.

 

Nie należy chodzić na nabożeństwa (ros.- на службы) do tych biskupów i kapłanów, którzy nie nakładają anatemy na wszech-herezję ekumenizmu i heretyckie dokumenty.

 

Nie należy chodzić na nabożeństwa (ros.- на службы) do tych, którzy nadal wymieniają na nabożeństwach herezjarchów Cyryla i Bartłomieja lub innych hierarchów i biskupów Lokalnych Cerkwi Prawosławnych, którzy przez dokumenty zatwierdzili ekumeniczną wszech-herezję na kłamliwym soborze Bartłomiejskim.

 

Biskupi, którzy uczestniczyli w kłamliwym soborze i nie podpisali heretyckich dokumentów, powinni się nawrócić, wyrazić skruchę, potępić dokumenty heretyckie i nie utrzymywać kontaktów z tymi, którzy zatwierdzili herezję i ją popierają.

 

Biskupi, którzy nie byli na kłamliwym soborze, zobowiązani są do potępienia kłamliwego soboru,    herezji i heretyckich dokumentów oraz zaprzestania kontaktów z ekumenistami.

 

Co jest powodem, że dziś już nie wolno chodzić do świątyń, gdzie w modlitwach wymieniają ekumenistów, przecież oni uczestniczą w ekumenizmie nie od wczoraj, ale od wielu lat i przez te wszystkie lata wymieniano i modlono się za nich i w Rosji i na Górze Świętej Athos?

 

Na przed soborowych naradach w Chambesy w latach 2015-2016, na Soborze Biskupów Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej 2-3 lutego 2016 roku, na kłamliwym soborze Bartłomiejskim wszech-herezja ekumenizmu została „zatwierdzona” w dokumentach, jako nauczanie Cerkwi Prawosławnej. Dziś bezprawne działania ekumenistów przybierają już charakter uniwersalny, ponieważ otwarcie, przed całym światem podpisali oni heretyckie dokumenty, zniekształcając Prawdę Chrystusową. Ekumeniści z bezczelnością, arogancją i bezwstydem próbują wprowadzić swoje heretyckie wymysły do Cerkwi Prawosławnej, uczynić je obowiązkowymi dla wszystkich Prawosławnych. Wszczepiają diabelską herezję, która zwiedzie i zgubi dla wieczności wielu Prawosławnych Chrześcijan.

Dziś każdy Prawosławny stoi przed wyborem: odrzucić herezję czy niepostrzeżenie przyjąć ją, wspominając i modląc się za herezjarchę; pozostać Prawosławnym czy stać się milczącym współuczestnikiem w herezji; stać się wyznawcą Chrystusa czy zostać posłusznym kłamliwemu patriarsze-heretykowi.

 

Zbyt długo wszyscy patrzeliśmy na heretyckie bezprawie Cyryla, Hilariona, Bartłomieja i innych ekumenistów. Dlatego jesteśmy również my winni apostazji: z powodu naszego niedbalstwa, oziębłości, braku zazdrości Bożej i zdecydowania na czas walczyć z heretykami, rozwiązaliśmy im ręce, a oni rozuchwalili się i bezwstydnie przeprowadzają swoje heretyckie spotkania.

 

Wszystko usprawiedliwialiśmy tym, że zgodnie „z ikonomią* można ich wspominać i za nich się modlić”, że „to są ich grzechy osobiste, przecież my sami wierzymy po Prawosławnemu”, że „oni nie wprowadzają swoich wypowiedzi do nauk Cerkwi, że „nikogo nie zmuszają postępować tak, jak postępują sami”, etc. Ale oto dzisiaj sytuacja doprowadzona jest do skrajności: Święte Prawosławie czy religia Antychrysta – ekumenizm! Z Chrystusem czy sługami Antychrysta! Świątobliwa Wiara czy zła wiara – herezja (ros.- зловерие)!.

 

*/

Икономия – pol. ikonomia – zasada teologii i rozwiązywania spraw cerkiewnych z pozycji pobłażania, ulgowego traktowania, praktycznej korzyści, wygody. Przeciwnością ikonomii jest akriwia. Ikonomia daje pasterzowi możliwość podejmowania decyzji, naruszających literę kanonu cerkiewnego, ale nie sprzecznych z jego duchem. Tak na przykład, ze względu na niewierzącego, innej wiary małżonka, który nie chce zawrzeć cerkiewnego ślubu z Chrześcijanką, która żyje z nim z miłości, nie obwinia się jej w grzechu. Albo żołnierzowi, który idzie na wojnę, zezwala się ożenić nawet w okresie Wielkiego Postu. Ale ikonomia przy żadnych okolicznościach nie może pozwolić lub usprawiedliwić grzech śmiertelny.

 

Drodzy bracia i siostry, nie możemy oszukiwać i usypiać was, nie możemy ukrywać przed wami prawdy. „Prawda jest trudna, ale Bogu miła.” Nie możemy milczeć i nie powiedzieć wam tego.

 

Musimy jak pasterze Boga żywego dbać o pastwę Chrystusową, więc bijemy na alarm, trąbimy, budzimy, ostrzegamy, wzywamy do nawrócenia w małoduszności, tchórzostwie i zdradzie Wiary, do spowiadania się, do walki o Święte Prawosławie. Wielka próba nadeszła dla każdego Chrześcijanina we wszechświecie. Każdy biskup, kapłan, diakon, mnich lub świecki, każdy z nas powinien wyznać, że jest Prawosławnym, a nie ekumenistą, udowadniając to w praktyce – obowiązkowo zrywając kontakty z ekumenistami i tymi, kto kontaktuje się z nimi.

 

Dzisiaj nie trzeba stawiać takiego pytania: „Jeśli się nie będzie wspominało heretyków i modlono  się za nich, to gdzie chodzić do cerkwi  i gdzie przyjmować Priczastije (Komunię)”.

 

Dzisiaj musimy modlić się żarliwie i szukać drogi: „Jak mam zachować czystość Wiary Prawosławnej, aby nie stać się wspólnikiem heretyków i nie zdradzić Chrystusa?”. Zachowajmy   wierność Bogu, a wszystko inne będzie nam dodane. (por. Mt 6:33). Wszystkie dary są u Boga naszego i On obficie wyleje Łaskę Swoją ludowi Swemu.

 

Nastał czas, kiedy za czystość Świętego Prawosławia trzeba będzie cierpieć, otwarcie przystąpić do walki z ekumenistami i jezuitami, którzy służą Żydom i wraz z nimi przygotowują przyjście Antychrysta. Męczeńską koroną Bóg obdarzy skromnych, zazdrosnych (o Niego – dod. A.L.) i kochających Go. Męczeństwo – to czyn wyższy od natury ludzkiej i wprowadza na niego sam Pan nasz Jezus Chrystus. „Uniżyłem się i uratował mnie Pan” (por. Ps.116: 5)

 

Panie, bądź wola Twoja Święta! Matko Boża, dopomóż w potrzebach naszych!

 

Błogosław Boże! Bogurodzico, prowadź!

 

Od heretyków należy się odgrodzić zgodnie z 15 zasadą Dwukrotnego Soboru w Konstantynopolu, nie wspominać o nich (na nabożeństwach – dod. A.L.) i zgodnie z zasadami Świętych Ojców nie przystępować wraz z heretykami do Komunii (ros. Priczastija), ani też nie mieć komunii eucharystycznej z tymi, kto z nimi się kontaktuje – współsłuży (wspólnie uczestniczy w nabożeństwach z heretykami – A.L.) i wspomina na nich heretyków.

 

Św. prepodobny (bogobojny) Teodor Studyta (ros. Св. преп. Феодор Студит): „Zabrania się  Prawosławnym wspominać na świętych nabożeństwach i Boskiej Liturgii (pol. -Mszy św.) tych, którzy udają prawosławnych, ale nie przestali mieć komunii z heretykami i herezjami. Ponieważ gdyby on, nawet w godzinie śmierci, wyznał swój grzech i spożył Najświętszy Sakrament (ros. – приобщился Святых Тайн), to Prawosławny może wspominać i modlić się za niego. Ale jeżeli wszedł on w komunię z herezją, to jak można takiego włączać do wspólnoty prawosławnej? – Święty Apostoł mówi:

Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. (1Kor.10: 16-17). Dlatego spożywanie heretyckiego chleba i picie z heretyckiego kielicha podczas Komunii (ros.-Priczastija) czyni komunikującego się (ros.- приобщающегося) przynależnym do części, wstrętnej prawosławnym i ze wszystkich takich komunikujących się (ros.- причастников) tworzy jedno ciało, obce Chrystusowi.”

 

Św. prepodobny (bogobojny) Jan Damasceński (ros.Св. преп. Иоанн Дамаскин): „Dlatego będziemy ze wszystkich sił wystrzegać się, aby nie przyjmować Eucharystii od heretyków, ani im Ją dawać. Ponieważ „Nie dawajcie psom tego, co święte, mówi Pan – i nie rzucajcie swych pereł przed świnie” (Mt 7: 6), abyśmy się nie stali uczestnikami złej wiary i potępienia. Ponieważ jeżeli Ona, (Eucharystia), niewątpliwie jest połączeniem z Chrystusem i między sobą, to my obowiązkowo poprzez   wolny wybór łączymy się też z tymi wszystkimi, którzy wraz z nami przyjmują Komunię (ros.- причащаются). Ponieważ połączenie to następuje dobrowolnie, bez naszego zamiaru. Ponieważ  wszyscy tworzymy „jedno ciało; Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba” (1Kor.10: 17), jak  mówi Boży Apostoł ” .

Napis: Poddać anatemie

 

Ekumenicznej wszech-herezji – Anatema (trzykrotnie)

 

Ekumenicznym heretyckim dokumentom: Stosunek ekumenistów z Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej do heretyków. („Podstawowe zasady stosunków Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej z innowiercami, 2000 r.”); Końcowy dokument międzyreligijnego szczytu 2006 r.; Stosunek ekumenistów do pozostałych heretyków („Stosunek Cerkwi Prawosławnej do reszty świata chrześcijańskiego”) – Anatema (trzykrotnie)

 

Bartłomiejskiemu kłamliwemu soborowi ekumenicznemu – Anatema (trzykrotnie)

 

Ekumenistom, papistom, monofizykom, nestorianom, anglikanom, protestantom i wszystkim pozostałym heretykom – Anatema (trzykrotnie)

 

Jezuitom, satanistom, masonom i wszystkim sługom antychrysta i szatana – Anatema (trzykrotnie)

 

Drodzy Ojcowie, Bracia i Siostry w Chrystusie, zachowajmy naszą Prawosławną Wiarę nieskażoną heretyckim trądem w świętości, nieskalaności i wszelkiej czystości, taką, jaką darował ją nam Pan nasz Jezus Chrystus, taką, jaką przekazali ją nam Święci Apostołowie i Święci Ojcowie. Od zachowania czystości naszej Wiary zależy nasze zbawienie i komunia (obcowanie) z Bogiem żywym.

 

U heretyków nie ma zbawienia, nie ma komunii z Bogiem, nie ma Świętych Sakramentów, nie ma odradzającej, oczyszczającej i uświęcającej Łaski Ducha Świętego. Wiara u heretyków jest zniekształcona, heretycka, a od niej uszkodzone, bez łaski jest życie duchowe – diaboliczna pycha, zwiedzenie i niewola demoniczna.

 

Abp Marek z Efezu: „Heretykiem jest ten i podlega on prawom przeciwko heretykom, który choć trochę oddalił się od Wiary Prawosławnej”.

 

Ale kto jest heretykiem konkretnie? Gundiajew Cyryl, Hilarion Alfiejew, Bartłomiej w Stambule i inni o takich samych poglądach jak oni. Nie można chodzić na sprawowane przez nich służby!

A jak jest z tymi kapłanami, którzy wspominają i modlą się za heretyków, czy dokonują się tam przeistoczenia Sakramentów (ros.-Святых Таинств)? Nasze stanowisko jest takie: Jesteśmy dziećmi Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, Rosyjska Cerkiew jest naszą Matką. Według proroczych słów Św. Prepodobnego (Bogobojnego) Serafina z Sarowa staną się niegodziwcami (ros. – онечестивятся) biskupi i inne osoby duchowne, ale Cerkiew Rosyjska jest Święta i nieskalana, dlatego nie będziemy mówić, że w Cerkwi Rosyjskiej w takich przypadkach nie ma Łaski i że nie dokonuje się w niej przeistoczenie Sakramentów, ponieważ o tym nie powiedział nawet wielki Ojczulek (ros.-Батюшка) Serafin.

 

Ale zwracamy się i wzywamy wszystkich wiernych Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, aby odrzucili herezje, zrywając obcowanie z heretykami i zachowując wierność Prawosławiu Świętych Ojców! Zwlekanie i kontynuacja dialogu z heretykami pogrąża człowieka w ciemność heretycką, traci on siły duchowe, trzeźwość i męstwo, znajduje się w ciągłym kompromisie – depcząc Wiarę Świętych Ojców i kalając swoje sumienie. Człowiek grzęźnie w heretyckim bagnie i nie wiadomo, czy ostanie się, czy będzie miał siły i możliwości, aby wyrwać się z niego.

 

Przebywając w komunii z heretykami, prędzej czy później pozbawi to nas Łaski Ducha Świętego i przygotuje nam, co następuje: „A dla tchórzów, niewiernych, obmierzłych, zabójców, rozpustników, guślarzy, bałwochwalców i wszelkich kłamców: udział w jeziorze gorejącym ogniem i siarką”. (Ap 21: 8)

 

Abp Ioann z Szanghaju i San Francisco: „Każde odstępstwo od Prawosławia jest uszkodzeniem jasnej wizji duchowej, a także osłabienie sił duchowych. W związku z tym, kto nie tylko sam odchodzi od Prawosławia, ale pociąga za sobą również innych, Cerkiew odcina ich od siebie, podobnie jak zarażoną przez raka lub podobną niebezpieczną chorobę, odcina się część ciała,  aby ochronić przed zakażeniem zdrową część.

 

W języku greckim przekleństwo określa się słowem „Anatema”, co oznacza „oddzielenie ze wzniesieniem w górę”, czyli oddanie na Sąd Boży. Jednocześnie odmawiane są modlitwy, aby wszyscy błądzący powrócili do prawdy i „przyszli do rozumu prawdy”, to znaczy, aby poznali Prawdę i postępowali za nią”.

 

Rosyjska Cerkiew zawarta jest nie tylko w biskupach. Wszyscy Rosyjscy ludzie – kapłani, mnisi i świeccy, zachowujący Prawosławie Świętych Ojców – mający prawdziwe wyznanie Wiary Chrystusowej, nawet jeżeli odeszli oni ze świątyń, w których wspomina się heretyków i odprawia się Boską Liturgię w domu, albo nawet, jeśli nie mają oni na razie kapłana, a po prostu zbierają się razem na modlitwę – to są oni dziećmi Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, są dziećmi Bożymi, są dziećmi Cerkwi Chrystusowej.

 

I właśnie ich wierne stanie przy Świętym Prawosławiu zachowa Cerkiew Rosyjską w tej ciężkiej     godzinie prób dla całego świata, dlatego właśnie Ojczulek Serafin powiedział, że nasza Cerkiew jest Święta i nieskalana. Rosjanie kochają Chrystusa aż do śmierci! A za taką miłość Nasz Pan daje wszystko – Swoją Łaskę, Zwycięstwo i Życie Wieczne!

 

Dziś, aby zachować Świętą Wiarę Prawosławną nieskalaną, musimy odrzucić strach przed heretykami i przestać ich wspominać, należy ignorować i nie przestrzegać ich zakazów w Służbie Bożej i sprawowaniu Świętych Sakramentów (Eucharystii). Trzeba trochę pocierpieć. Nasz Prawosławny Rosyjski Car jest już blisko i przy nim zostanie zwołany Sobór Prawosławny, na którym Święte Prawosławie zatriumfuje, a wszystkie herezje, heretycy i sprawy diabelskie zostaną wyklęte (obłożone anatemą).

 

Bracia i Siostry, szukajcie prawdziwych kapłanów, nie wspominających heretyków. Nawet jeśli  bardzo rzadko trzeba będzie przystępować do Spowiedzi i Świętego Priczasija (Komunii Świętej), to pocierpcie dla Chrystusa i nie obcujcie z herezjarchami Cyrylem i Bartłomiejem i myślącymi tak samo jak oni oraz z tymi, którzy ich wspominają. Spożywajcie wodę świętą, święty antidor, świętą prosforę, pomazujcie świętym olejem, czytajcie Pismo Święte, Żywoty Świętych, pisma Ojców Świętych, odmawiajcie Modlitwę Jezusową i inne modlitwy, zbierajcie się i sprawujcie nabożeństwa Boże na świecki sposób, a Bóg ze Swoją Łaską i Miłością do człowieka zawsze będzie z wami.

 

Bóg nigdy nie opuści Swoich ludzi – tych, którzy odrzucają diabła i wszystkie jego dzieła, a wybierają Chrystusa i Krzyż Chrystusowy. Bóg kocha nas zazdrośnie, On chce, abyśmy należeli tylko do Niego, żebyśmy święcie zachowywali objawioną przez Boga i podarowaną nam przez Boga Wiarę Prawosławną. Albowiem ten jest Prawosławny i w Prawosławiu, kto jest w Chrystusie! A ten, który    tkwi w herezji, w komunii z heretykami, w zatwardziałych grzechach śmiertelnych, jest w niewoli szatana!

 

Bóg wiernym – Prawosławnym daruje wszystko! Bóg obdarza cierpliwością i Łaską Swoją, daruje    prawdziwych pasterzy, obdarza Najświętszymi Sakramentami, daruje zwycięstwo nad herezjami, daruje zwycięstwo nad grzechem i namiętnościami, daruje zwycięstwo nad śmiercią – Zmartwychwstanie, obdarza wiecznym i szczęśliwym życiem wraz z Nim w Swoim Królestwie!

Prawosławni, dzięki Łasce Bożej wybraliśmy Chrystusa, ponieważ On wybrał nas! Wybierzmy Krzyż Chrystusowy i Cierpiące Prawosławie! Odrzućmy wszystkie diabelskie herezje i komfortowe wysługiwanie się przed ekumenistami!

My-Russkije ! Z nami Bóg!

I opiekuńczy płaszcz Bogurodzicy!

Ruś Święta – Święty Trzeci Rzym!

Nasz Car nadchodzi! Zwyciężymy!

 

+ + +

 

Nam, Ruskim, Pan przykazał czynem głosić Wiarę! –

I Boże Przykazania strzec w czystości!

Eliasza, Proroka Bożego, sięgnąć miarę –

W modłach do Pana z sercem i miłością!

 

Zwalczać pokusy, herezje, nieszczęścia!

Za Świętą Prawdę, Wiarę stać do końca!

I wrogów bić do Zmartwychwstania, do Zwycięstwa!

Być Bogu wiernym do zwycięskiego wieńca!

 

Mnich Michaił

 

Tekst wiersza w oryginale:

 

Мы – Русские! С нами Бог!

И Богородицы благой Покров!

Святая Русь – Священный Третий Рим!

Грядёт наш Царь! Мы победим!

 

+ + +

 

Господь нам Русским заповедал подвиг Веры! –

Храненье заповедей Божьих в чистоте!

Пророка Божьего Ильи достигнуть меры –

Молитвы пламенной и ревность о Христе!

 

Преодолеть соблазны, ереси и беды!

Стоять за Истину и Веру до конца!

Разить врагов до Воскресенья, до Победы!

Быть Богу верным до победного Венца!

 

Инок Михаил

 

+ + +

 

Kapłan-schimnich*/ Rafaił (Bieriestow), Święta Góra Athos

Kapłan-schimnich Onufrij (Stiebielew – Velasquez) z dziećmi duchowymi, Święta Góra Athos

Kapłan-schimnich Panteleimon (Antoszin) z braćmi, Abchazja

Kapłan-schimnich Cheruwin (Trajkowski), Macedonia

Kapłan-mnich Paisij (Rabrowalijew), Macedonia

Kapłan Władimir Niestierenko, Rosja

Kapłan-diakon Gawriił (Kondraszow), Rosja

Kapłan-diakon Damian (Cenow), Święta Góra Athos

Schimnich Nestor (Makarow), Macedonia

Mnich Damian (Michalewicz), Święta Góra Athos

Mnich Jermogien (Kobzariew), Święta Góra Athos

Mnich Grigorij (Bordun), Święta Góra Athos

Mnich Efrem (Piszczikow), Święta Góra Athos

Mnich Siergij (Chożajnow), Święta Góra Athos

Mnich Gieorgij (Amirow), Kreta

Nowicjusz Ioann (August), Święta Góra Athos

Nowicjusz Aleksij (Trietiakowski), Święta Góra Athos

Nowicjusz Ioann (Gil), Święta Góra Athos

 

*/

schima (ros.-cхимa) – najsurowsza reguła mnichów/mniszek; schimnich, schimnik – mnich o najsurowszej regule, asceta (A.L.)

 

 

Shimniszka Makrina (Czikina), Abchazja

Mniszka Tawifa (Blinowa), Abchazja

Nowicjuszka Lia (Kurua), Abchazja

Mniszka Antonia (Jegorowa), Rosja

Mniszka Wiera (Dom), Rosja

Mniszka Amwrosija (Jewtodijewa), Rosja

Nowicjuszka Irina (Pawłowa), Rosja

Nowicjuszka Anna (Jermołajewa), Rosja

Nowicjuszka Marina (Nowosiołowa), Rosja

Nowicjuszka Irina (Nikonowa), Rosja

Nowicjuszka Jewgienija (Nikołajewa), Rosja

Nowicjuszka Jekatierina (Timoszina), Rosja

Matka Lidia Niestierenko, Rosja

Fotinia Stiebielewa, Bułgaria

Aleksiej Dobyczin, Rosja

 

 

Źródło:

 

ЭКУМЕНИЧЕСКОЙ ВСЕЕРЕСИ, ЕРЕТИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТАМ И ЛЖЕСОБОРУ. АНАФЕМА (трижды). Исповедание Веры Афонитами

http://3rm.info/publications/63384-ekumenicheskoy-vseeresi-ereticheskim-dokumentam-i-lzhesoboru-anafema-trizhdy.html

3 lipca 2016 r.

 

 

 

Tłumaczył Andrzej Leszczyński

11 lipca 2016 r.

Zapisz

Zapisz

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, ETYKA CERKIEWNA, HEREZJE, PRAWOSŁAWIE, PRZECIW EKUMENIZMOWI, SOBÓR w 2016, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

Zobacz wpisy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: