BABILON W ASYŻU. MATERIAŁY O APOSTAZJI I CHORYM EKUMENIŹMIE.

Poniżej zamieszczamy materiał po polsku dotyczący powyższego filmu.

Już 1 stycznia podczas swojego noworocznego kazania B16, zaprosił wiernych
na 25 rocznicę spotkania ekumenicznego w Asyżu słowami:”… aby
przypomnieć sobie wielki historyczny gest swojego poprzednika i
uroczyście obiecać aktualizować i odnowić obietnicę wiernych wszystkich
religii i żyć własną religią jak służbą światu…”
Pytamy! Jaki jest rzeczywisty cel tego osobliwego spotkania?
Ten tzw. ”historyczny gest” jest całkowitą totalną zdradą chrześcijaństwa.
Dlaczego???

Gdyż w rzeczy samej chodzi o synkretyzm spotkania, który niesie ducha
Asyżu wśród kleru i wierzących, a także ma określić drogę apostazji jaką
pójdą oszukane dusze do wiecznego potępienia.
Głównym mottem tych New Age spotkań są tanie populistyczne frazy typu, wszyscy
mamy tego samego Boga, wszyscy będziemy zbawieni każdy w swojej własnej
religii.
Ale to jest HEREZJĄ MAKSIMUM!!!
Duch Asyżu ukazuje pogaństwo jako alternatywną drogę do zbawienia, a wtedy
Chrystus na darmo umarł na Krzyżu, a tym samym Bóg zostaje zrównany z
pogańskimi demonami. Tą straszną zmianę wniósł w Kościół papież Jan
Paweł II w 1986 roku, a on sam był głównym inicjatorem i reżyserem
pierwszego spotkania. Zaprosił on do Asyżu przedstawicieli fałszywych
religii –buddystów, hinduistów, animistów, muzułmanów, shintoistów,
zoroastrystów, szamanistów i z każdym z nich serdecznie się przywitał.
Papież pozwolił zdjąć wszystkie krzyże, a te które nie dały się zdjąć
przykryto. Tym czynem oddał poganom do dyspozycji chrześcijańskie
świątynie, gdzie sprawowali swoje obrzędy przywołujące demony. Na
przykład buddyści odmawiali mantrę w Kościele Św. Ap. Piotra w Asyżu, a
na ołtarzu postawili posążek Buddy. Tak zwane „modlitwy” odbywały się
też wspólnie. Jan Paweł II głosił herezję, że mamy wspólnie z poganami
jednego Ojca i dlatego też to spotkanie zakończył modlitwą „Ojcze
nasz”. Tego typu synkretyczne spotkanie powtarzało się corocznie w
różnych innych miejscach. Jan Paweł II potwierdzał też swój synkretyczny
gest z Asyżu przy dużo innych okazjach. On sam osobiście ponownie
uczestniczył w spotkaniu w Asyżu w 2002 roku. Co mówi Pismo Święte o
takich przedsięwzięciach jak Asyż?
„Ależ właśnie to, co ofiarują poganie, demonom składają w ofierze, a nie
Bogu. Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie
pić z kielicha Pana i z kielicha demonów; nie możecie zasiadać przy
stole Pana i przy stole demonów. „ (1list do Koryntian 20-21)
Natomiast gest w Asyżu zaprzecza Pismu Świętemu, Duchowi Ewangelii i całej
apostolskiej Tradycji, Ojców Kościoła, Męczenników i Świętych.
Do Jana Pawła II można odnieść następujące słowa Pisma Świętego:”
Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni.”(Ks.Powt.Pr.18:12)
Swoim historycznym gestem papież w Asyżu postawił chrześcijaństwo na równi z
pogańskimi religiami. Określając w kościele linię apostazji od Chrystusa
i Jego Ewangelii tym samym otworzył przekleństwo na kościół.
Jak pojawiło się to przekleństwo w kościele katolickim?
Za pontyfikatu Jana Pawła II doszło do masowej apostazji. To odpadnięcie
zostało wywołane rozprzestrzenieniem historyczno-krytycznej teologii na
teologicznych uczelniach i tzw. poszanowanie innych religii w rezultacie
czego doszło do utraty wiary i moralności. Najbardziej widoczne stało
się to wśród kleru. Przejawem widocznej strasznej apostazji bronionej
autorytetem Jana Pawła II były homoseksualizm i pedofilia. Wstydem jest
dla całego kościoła katolickiego, że tych obrzydliwości na dzieciach
dopuszczały się osoby duchowne. Szokujące jest jedno, że na te
wydarzenia wysocy w hierarchii kościelnej duchowni milczeli. Winnych
nie karano, a wręcz na odwrót- ich przestępstwa ukrywano.

Na przykład założyciel Legionistów Chrystusa Marcial Maciel w przeciągu dziesięcioleci wykorzystywał młodych seminarzystów. JPII pozwalał na istnienie tego zgromadzenia i razem ze swoimi doradcami przez wiele lat ignorowano istniejące dowody popełnionych przestępstw.
Jednym ze światowych skandali stał się pedofilski skandal w bostońskiej diecezji, który został wykryty w 2003 roku. Na przykład ksiądz John Jurgen seksualnie wykorzystał ponad 100(!) dzieci, a największy szok w tej całej sprawie to jest to, że o tym wszystkim wiedzieli kościelni hierarchowie. Kościół potajemnie wypłacił ponad 1,3 mld dolarów żeby ofiary zmusić do milczenia. JPII był o wszystkim dokładnie poinformowany, on odpowiadał za bezprawie i bezkarne przestępstwa dokonane na niewinnych dzieciach. Tym między innymi dał bolesną pokusę zgorszenia dla wierzących i niewierzących.
13 września agencja Retuers zawiadomiła, że dzieci które stały się ofiarami seksualnej przemocy złożyły do międzynarodowego sądu w Hadze skargę na najwyższych hierarchów kościoła katolickiego. Chodziło o B16 niegdysiejszego prefekta kongregacji i wiary, a także o byłych sekretarzy kardynałów: Sodano, Bertone i Navarro. Do sądu złożono 80 stronicową skargę i 20 tys. stron dowodów mówiących o przestępstwach wykorzystania dzieci, za którą to ponosi odpowiedzialność hierarchia kościoła. Jednak głównego oskarżonego między oskarżonymi nie ma, ponieważ zamiast odpowiedzialności przed sądem został 1 maja beatyfikowany .My jesteśmy świadkami absurdalnej sytuacji JPII został ogłoszony błogosławionym, a ci którzy wykonywali jego polecenia i kierowali się tzw. papieska tajemnicą oskarżeni o te zbrodnie przeciw ludzkości i czeka ich sąd.


Beatyfikacją JPII, B16 postawił ducha Asyżu, ducha zdrady na ołtarz kościoła. Wygnał z kościoła Świętego Ducha i ściągnął na cały kościół przekleństwo.
Wszyscy duchowni, którzy po łże-beatyfikacji są w duchownej jedności z papieżem apostatą, Święta Liturgia sprawowana przez nich jest nieważna. Jak również wszystkie sprawowane przez nich są też nieważne. Już papież Paweł IV swoją bullą ogłosił nieważnymi i niedziałającymi wszystkie poczynania apostazyjnej hierarchi i ogłosił, że jeżeli papież dopuści się herezji to przestanie być papieżem. Bóg zabrał od oficjalnego współczesnego kościoła codziennie sprawowaną ofiarę.
W tym stanie apostazji zamiast tego by kościół czynił pokutę, B16 zwołuje wszystkich do asyskiego Babilonu. Tu razem z innymi uczestnikami wyznawcami pogańskich religii chce świętować 25 lat ducha Asyżu i jego władz. Na oficjalnym kościele jakiego głową jest B16 ciąży Boże przekleństwo za otwartą zdradę Chrystusa i Jego Ewangelii.
Spotkanie w Asyżu ma jeden cel, żeby tzw. logika Asyżu jawiła się jako nowa katolicka tradycja. Wybaczenie, tolerancja i jedność w rzeczywistością są przykrywką do wprowadzenia new age za pośrednictwem oficjalnej hierarchii. Za globalizacją religii pod kierownictwem new age świadczy i kler, zaproszeniem na spotkanie w Asyżu.
Tu widzimy jak franciszkanin z żydem śpiewa, że allah jest ich wspólnym bogiem. Widać jak za przykładem Asyżu z radością wyrzekli się wiary w jedynego prawdziwego Boga i stali się innowiercami. Drugim klipem w duchu Asyżu jawi się występ grupy Kwiaty, a w ich śpiewie przed mikrofonem widzimy różnych przedstawicieli pogańskich religii. Buddyści recytują mantrę. Żydzi czytają „SHEMA ISRAEL” co w tej sytuacji jest po prostu wyśmiewaniem Boga. Ten bluźnierczy występ kończą seminarzyści słowami:” Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi”.
Prologiem Asyżu było tzw. Wszechświatowe Spotkanie w Monachium, które odbyło się 11-13 września. Brali w nim udział przedstawiciele pogańskich religii. B16 w swoim liście z 1 września 2011 roku napisał, że jest szczęśliwy iż to spotkanie odbędzie się w samym Monachium, jego dawnej archidiecezji. Także wspomniał o 25 letnim jubileuszu spotkania w Asyżu oraz o spotkaniu, które miało się odbyć tam za kilka dni.
Spotkanie w Monachium i Asyżu jest kolejnym przejawem publicznej zmiany Chrystusa i jego Ewangelii.
Pismo Święte mówi:” Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno jarzmo. … Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością?”(2list do Koryntian 6,14)
My zaś dodajmy: ”Jakie modlitewne spotkanie z poganami w Asyżu z pozoru modlitwa za pokój, a w rzeczywistości jest pogańskimi obrzędami, o których Bóg mówi: „Nie róbcie tego zgorszenia, którego ja nienawidzę.” Bóg w swoim słowie pogaństwo nazywa obrzydliwością, dlatego żaden chrześcijanin, który kocha Boga nie może uczestniczyć w tych synkretycznych spotkaniach. Spotkanie z 2011 roku w Asyżu jest jubileuszową zdradą Chrystusa i Jego nauczania. Tu jednak ponownie będą się spotykać najwyżsi kościelni hierarchowie. Ich zgoda, a tym bardziej uczestnictwo w tej antychrystowej akcji jest kolejnym dowodem ich apostazji od Chrystusa i Ewangelii. Apostazyjna hierarchia na czele, której stoi B16 stała się przyczyną przekleństwa dla całych narodów. B16 beatyfikacją JPII postawił na ołtarz kościoła apostazyjne nauczanie i ducha antychrysta, a tym samym przyjął rolę Judasza. Tak jak kiedyś postąpiła faryzejska hierarchia z Judaszem, tak i teraz obecna podobnie odniosła się do B16.
Do katolików, którzy chcą się wliczać w poczet wiernych Bogu i Jego Przykazaniom odnoszą się słowa Pisma Świętego:” Przeto wyjdźcie spośród nich
i odłączcie się od nich”(2list do Koryntian 6,17)
WYJDŹCIE Z BABILONU!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

”BABILON W ASYŻU
W 1986 r. w Kościele katolickim miało miejsce wydarzenie bez
precedensu. Mianowicie, papież Jan Paweł II zaprosił do Asyżu, do
katedry św. Franciszka, przedstawicieli wszystkich religii, w większości
pogańskich, w celu wspólnych modłów o wzajemną miłość i pokój dla
świata. Głównym mottem spotkania było oświadczenie papieża, że „wszyscy
mamy tego samego Boga i wszyscy będziemy zbawieni w ramach swoich
własnych religii”. Już samo to oświadczenie pokazuje, że pogaństwo
zostało zrównane z chrześcijaństwem i uznano je jako alternatywę
zbawienia. Wynika z niego, że Chrystus zbędnie cierpiał, umarł na krzyżu
i po 3 dniach zmartwychwstał.
Inicjatorem i reżyserem pierwszego spotkania był sam papież. Do
Asyżu, oprócz przedstawicieli wyznań chrześcijańskich, zostali
zaproszeni: buddyści, hinduiści, animiści, mahometanie,hinduiści,
zoroastrzy, hindusi, szamani itp. Papież zdecydował aby zdjęto w
bazylice wszystkie krzyże, a niemożliwe do zdjęcia aby zostały
zasłonięte. W ten sposób udostępnił poganom jedno z najważniejszych w
katolicyzmie sanktuariów by tam odprawiali swoje obrzędy. Niektórzy z
nich wywoływali nawet demonów. Buddyści np. w kościele św. Piotra
ustawili na ołtarzu posąg Buddy. Wszyscy zebrani modlili się razem,
każdy do swojego boga. Papież Jan Paweł II posunął się nawet do
wygłoszenia oświadczenia, że mamy z poganami wspólnego Ojca i dlatego
spotkanie zakończył modlitwą Ojcze Nasz.
Papież doskonale wiedział, że poganie składają ofiary nie Bogu lecz
biesom. Pismo Święte mówi: ”Nie wprzęgajcie się z niewierzącymi w jedno
jarzmo. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością?
Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakaż jest wspólnota
Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy
świątynię Boga z bożkami? (2Kor. 6. 7-18). Dalej Apostoł Paweł pisze:
„Nie chciałbym, byście mieli coś wspólnego z demonami. Nie możecie pić z
kielicha Pana i kielicha demonów; nie możecie być uczestnikami stołu
Pańskiego i stołu biesowskiego” (1Kor.10. 19-21).

A zatem spotkanie w Asyżu znalazło się w sprzeczności z Pismem Świętym i
duchem Ewangelii, z duchem całej tradycji apostolskiej, ojców Kościoła,
męczenników i świętych. Chrześcijaństwo postawione zostało na poziomie
religii pogańskich, a w Kościele nakreślono linię apostazji, tj.
wyrzeczenia się Chrystusa i Jego Ewangelii. Ściągnięto tym samym ciężkie
piętno na Kościół katolicki. Objawiło się ono w postaci masowego
odstępstwa od Boga. Synkretyczna filozofia rozprzestrzeniła się między
innymi na fakultetach teologicznych. W rezultacie doszło u wielu do
upadku wiary i moralności.
Zjawiska te w szczególności dotknęły kler. Widocznym przejawem
apostazji, za którym stał autorytet papieża, był homoseksualizm i
pedofilia. Wielką hańbą dla całego Kościoła katolickiego było to, że
wypaczeń tych dopuszczali się na niewinnych dzieciach osoby duchowne.
Szokuje też fakt, że wszyscy dostojnicy Kościoła milczeli, nie karano
winnych, a ich przestępstwa ukrywano. I tak założyciel „Legionów
Chrystusa” Marcel Maciel, na przestrzeni dziesięcioleci, dokonywał
gwałtów na młodych seminarzystach. Papież przez wiele lat ignorował te
przestępstwa. Jednym z głośnych skandali było pedofilskie przestępstwo w
Bostonie. Wykryto je w 2002 r. Niejaki duchowny o imieniu John zgwałcił
ponad 100 dzieci! Jest mało prawdopodobne aby papież nie był o tym
wszystkim szczegółowo informowany, stał się tym samym
współodpowiedzialnym za przestępstwa dokonywane na niewinnych dzieciach.
W konsekwencji Kościół katolicki wypłacił ogromne sumy, aby zatuszować
przestępstwa i zmusić ofiary do milczenia.
Agencja Reutera jednak informowała, że ofiary gwałtów i ich rodziny
przesłały do Hagi pozew przeciwko zwierzchnikom Kościoła katolickiego.
Sprawa dotyczy bliskich współpracowników Jana Pawła II – kardynała
Sudano, kardynała Bartone, kardynała Nevado i wielu innych. Do sądu
wpłynęło bardzo wiele dowodów przestępstw dokonanych na dzieciach.
Głównego oskarżonego nie wskazano, bowiem już nie żył, a wkrótce został
beatyfikowany. Przez beatyfikację papieża, Benedykt XVI postawił na
ołtarzu Kościoła duch Asyżu, duch zdrady i ściągnął na cały Kościół
katolicki przekleństwo. Mało tego, dla uczczenia pamięci swojego
wielkiego poprzednika, papież Benedykt XVI, w 2011 r. zaprosił do Asyżu
przedstawicieli tych samych religii, by świętować 25-lecie pierwszego
spotkania. Dążeniem papieża jest aby duch Asyżu, jego logika stała się
nową tradycją katolicyzmu. Hasła Asyżu – pokój, miłość pomiędzy
narodami, są jedynie przykrywką dla wprowadzenia ducha New Age,
globalizacji świata i utworzenia jednej wspólnej religii. Wspólne modły w
Asyżu, śpiewy i tańce pogańskie, wymieszane z tekstami
chrześcijańskimi, to czyste bluźnierstwo. W Asyżu nie było głoszenia
Dobrej Nowiny dla przedstawicieli narodów żyjących w pogaństwie i
wątpliwe, czy ktokolwiek z nich zastanowił się, że wyznaje fałsz
prowadzący go do zguby. Tak więc i po szczycie w Asyżu wyznawcy religii
niechrześcijańskich pozostali przy swoich wierzeniach. Nie można jednak
tego powiedzieć o Kościele katolickim. Kościół ten stracił bardzo wiele.
Do herezji, tworzonych na przestrzeni wieków po odpadnięciu od Kościoła
Powszechnego, dołożył jeszcze Asyż.
Smutna to wiadomość dla chrześcijan. Przykro, że do galopującej
globalizacji w zakresie wspólnej polityki, ustawodawstwa, ekonomiki,
obronności itp. dokłada swoją cegiełkę jeszcze Kościół katolicki.
Scenariusz tych wydarzeń znajdujemy zarówno w Piśmie Świętym jak i w
proroczych wypowiedziach Ojców Świętych. Uwieńczeniem tego procesu, jak
przepowiada Apokalipsa, będzie objawienie się światu jedynego
polityczno-religijnego przywódcy – antychrysta.
http://janpielgrzym.ucoz.com/publ/babilon_w_asyzu/6-1-0-162

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Categories: APOSTAZJA I POGAŃSTWO, HEREZJE, PRZECIW EKUMENIZMOWI, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

Zobacz wpisy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: