Modlitwa Do Świętego Archanioła Michała – Prepodobnogo ojca naszego Justyna (Popowicza)

Prawosławne-Monarchistyczne Bractwo Ikony Miłościwego Chrystusa Zbawcy zwraca się do wszystkich Prawosławnych, którym droga jest im ich wiara oraz Cerkiew o rozpoczęcie tzw. nowego roku kalendarzowego 2016 Modlitwą do Świętego Arcystratega Archanioła Michała ułożona przez Świętego Prep. Justyna (Popowicza). Czasy są niespokojne, a to co się dzieje wokoło nie napawa optymizmem. Jedynie szczera modlitwa i prośba o pomoc do bezcielesnych sił niebieskich o ochronę nas i Cerkwi może przynieść ratunek dla nas wszystkich i następnych pokoleń przed drugim przyjściem Władcy naszego Jezusa Chrystusa.

 

PAMIĘTAJMY,ŻE W CZYM BÓG NAS ZASTANIE W TYM I BĘDZIE SĄDZIĆ!

 

Modlitwa
Do Świętego Archanioła Michała  – Prepodobnogo ojca naszego Justyna (Popowicza)

Cały jesteś ogniem i gorliwością,
Michale, Święty Wodzu Naczelny Wojsk Niebieskich
i dlatego modlimy się do Ciebie:
ogarnięte sennością dusze nasze rozpal ogniem gorliwości Twojej,
abyśmy zawsze z radością i ożywionym sumieniem
służyli Jedynemu Panu naszemu,
całym sercem spoglądając na Ciebie,
bezgrzesznego i świętego brata naszego
i Naczelnego Wodza naszego,
Naczelnego Wodza wszystkich niebieskich
i ziemskich wojsk Chrystusowych.

Przedziwny Władca Jezus Chrystus
założył Jeden Kościół (Cerkiew)
z Aniołów i ludzi [1],
abyśmy, ludzie,
w sposób tajemniczy przedstawiający Cherubinów na ziemi,
spoglądali na naszych świętych braci niebieskich,
na czele których stoisz Ty,
promienisty i niezwykły
Wodzu Naczelny Wojsk Niebieskich, Michale.

W Niebie zwyciężyłeś najgorszego szatana
i zrzuciłeś go z Nieba na dno piekła
– pomagaj nam zawsze,
modlimy się do Ciebie, wszechmocny Archaniele,
abyśmy i my niezwyciężoną mocą Twoją
pokonywali podstępnego szatana,
atakującego nas ze wszystkich stron,
i kuszącego nas przez bezbożnych ludzi,
przez nieczyste myśli,
przez ziemskie żądze,
przez ogłupiające pasje.

Cały jesteś święty, czysty i bezgrzeszny,
Przedziwny Najpierwszy Aniele Boży;
modlimy się do Ciebie, o Najczystszy,
modlimy się do Ciebie, o Bezgrzeszny,
nauczaj nas w dzień i w nocy:
życia świętego, czystego i bezgrzesznego,
i daruj nam swoje cherubinowe siły,
abyśmy żyli prawdziwie i po cherubinowemu na ziemi,
my, w niezmiernej Miłości Bożej stworzeni
jako Cherubini na ziemi.

Nie zostawiaj nas w jadowitym bagnie
naszych zmysłowych ziemskich pożądliwości,
ale wznieś nas na anielskie, niebiańskie wyżyny
i umocnij nas, abyśmy po anielsku
i w czystości żyli w ciele na ziemi.

Miłościwie wejrzyj na nas, niezwyciężony Archaniele,
zejdź do nas, i przebudź nas, śpiących w grzechach,
do walki:
z przebiegłością, grzechem, śmiercią, diabłem,
i niech pokonujemy z łatwością,
prowadzeni i wspomagani przez Ciebie:
każdy grzech, każdą pasję, każdą śmierć,
każdego biesa i samego diabła.

Wiemy, noszący Boga Archaniele,
że masz władzę nad duchami nieczystymi,
nad chorobami, nad śmiercią, nad grzechami.
Napełnij dusze nasze swoją boską mocą,
i niech staniemy nieustraszenie do walki
i zwyciężymy, jak Cherubini,
wszystkich wrogów naszego zbawienia,
naszej wiary, naszej duszy.

Niezwyciężony Wojewodo Niebieskich Sił,
oczyściłeś Niebo z diabła i jego czarnych aniołów
– oczyść też nasze dusze od wszelkiego grzechu,
ponieważ grzechy nasze otwierają bramy naszych dusz
i wchodzą przez nie w nas nieczyste, demoniczne siły,
bezczeszcząc i zabijając nasze dusze,
które powinny być anielsko czyste i anielsko nieśmiertelne.

Bez Twojej zwycięskiej pomocy, Niebieski Wojewodo,
stajemy się łatwą zdobyczą sił nieczystych,
dlatego z całego serca modlimy się do Ciebie:
przyjmij nas do Swego niezwyciężonego wojska
i walcz za nas, kieruj nami
i prowadź nas w każdej bitwie
o naszą duszę, o nasze zbawienie, o naszą wieczność,
dając nam zwycięstwo nad każdym grzechem i każdym demonem.

O, Najświętszy Archaniele,
jesteśmy rozpaczliwie słabi przed demoniczną mocą wroga,
jeśli nie pospieszysz nam z pomocą,
z Boską mocą Swoją.

Z Tobą zawsze będziemy zwyciężać
we wszystkich bitwach naszych
o duszę naszą, o nasze zbawienie i naszą wieczność,
a bez Ciebie będziemy bezradnie obalani
od upadku do upadku, od grzechu do grzechu, z piekła do piekła.

Dlatego bądź zawsze z nami,
nie opuszczaj nas
z powodu grzechów naszych i obrzydliwości naszych,
ale kochając nas Miłością Bożą,
naucz nas nienawidzić grzech
i wszystkie grzeszne pożądania
i wypełniać swoje dusze wonnością cnót ewangelicznych.

Dlatego polecamy Tobie dusze nasze,
Najświętszy Najpierwszy Aniele Boży;
modlimy się do Ciebie i błagamy,
kieruj nas zawsze na drogi,
prowadzące do Królestwa Niebieskiego,
abyśmy razem z Tobą mogli wiecznie chwalić
Najmiłosierniejszego Zbawiciela naszego
– Najsłodszego Władcy Jezusa Chrystusa,
Jego Najlitościwszego Ojca
i Najłaskawszego Pocieszyciela Ducha,
którzy godni są chwały i dziękczynienia
teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. [2]

Молитва
святому Архангелу Михаилу преп. Иустина (Поповича)


Весь еси огнь и ревность, святый Архистратиже Михаиле, и сего ради молимся тебе: воздремавшие души наши зажги огнем ревности твоей, да всегда радостно и бодренной совестью служим Единому Господу нашему, всем сердцем взирая на тебя, безгрешного и святого брата нашего, и верховного Архистратига нашего, верховного Архистратига всего небесного и земного воинства Христова. Всечудный Господь Иисус Христос устроил Единую Церковь из Ангелов и людей [1], да взираем мы, люди, таинственно собой образующие Херувимов на земле, на святую небесную братию нашу, во главе которой стоишь ты, лучезарный и дивный Архистратиже Михаиле. Ты на небе победил всезлейшего сатану и сбросил его с неба на дно ада, — помогай и нам всегда, молимся тебе, всемощный Архангеле, да и мы всепобедной силой твоей побеждаем вселукавого сатану, нападающего на нас со всех сторон и искушающего нас через безбожных людей, через нечистые помыслы, через земные похоти, через одурманивающие страсти.
Весь еси свят, чист и безгрешен, дивный Первоангеле Божий; молимся тебе, всесвятый, молимся тебе, всечистый, молимся тебе, всебезгрешный, научай и нас день и ночь жити свято, чисто и безгрешно, и даруй нам твои херувимские силы, да живем истинно и херувимски на земле мы, по безмерному человеколюбию Божию образующие собой Херувимов на земле. Не остави нас в ядовитом болоте наших сластолюбивых земных похотей, но воздвигни нас в небесные ангельские высоты и созижди нас, да ангельски свято и чисто поживем в теле на земле. Милостиво воззри на нас, всепобедный Архангеле, ниспустись до нас и нас, уснувших во грехах, пробуди на борьбу с лукавством, с грехом, со смертью, с дьяволом, да побеждаем мы легко, путеводимые и вспомоществуемые тобою, всякий грех, всякую страсть, всякую смерть, всякого беса и самого дьявола. Вемы, богоносный Архангеле, яко имаши власть над нечистыми духами, над болезнями, над смертью, над грехами. Исполни души наши божественною силою своею, да ратуем мы неустрашимо и да побеждаем херувимски всех врагов спасения нашего, веры нашей, души нашей.
Всепобедный Воеводо Небесных Сил, ты очистил небо от сатаны и черных ангелов его, — очисти и души наши от всякого греха, ибо грехи наши отверзают врата душ наших и входят в нас ими нечистые, демонские силы, оскверняя и умерщвляя души наши, имеющие быть ангельски чистыми и ангельски бессмертными. Без твоей всепобедной помощи, Небесный Воеводо, мы легко становимся добычей нечистых сил; сего ради от всего сердца молимся тебе: прими нас в свое непобедимое воинство и ратуй за нас, и предводи нас, и руководствуй нас во всякой брани за душу нашу, за спасение наше, за вечность нашу, устрояя нам победу над всяким грехом и всяким демоном. О, пресвятый Архангеле, мы отчаянно немощны перед демонской силой вражией, аще ты не поспешишь к нам на помощь божественною своею силою. С тобою мы всегда будем побеждать во всех бранях за душу нашу, за спасение наше и вечность нашу, а без тебя мы беспомощно будем низвергаться из падения в падение, из греха в грех, из ада в ад. Сего ради буди всегда с нами, не оставляй нас за грехи и скверны наши, но, любя нас божественной любовью, научи нас возненавидеть грех и все греховные похоти и исполнить свои души благоуханием евангельских добродетелей. Темже убо души наши тебе предаем, пресвятый Первоангеле Божий; молим тебя и умоляем, наставляй нас всегда на пути, ведущие в Царство Небесное, да вкупе с тобою вечно славим всемилостивого Спаса нашего — пресладкаго Господа Иисуса Христа, и Его всечеловеколюбиваго Отца, и всеблагаго Утешителя Духа, Имже подобает слава и благодарение ныне и присно и во веки веков. Аминь [2].

Из молитв, составленных о. Иустином для богослужебного употребления (чаще всего это молитвы в конце акафиста), приводим здесь молитву св. Архангелу Михаилу, защитнику Святочелийской обители. Составлена в 1956 году и напечатана в «Житиях святых» за ноябрь месяц.

Преподобный Иустин (Попович), Собрание творений, т. 1, Москва, 2004, С. 231-232.


[1] Послания святого апостола Павла к Ефесянам и Колосянам, а также Евр. 12, 22.
[2] Молитва имеет надписание: «Сию молитву составил всегрешный архимандрит Иустин в день св. Вознесения Господня 1956 года в монастыре св. Челие».

Z modlitw, ułożonych przez Ojca Justyna do użytku liturgicznego (najczęściej są to modlitwy na końcu Akatystu), podajemy tutaj modlitwę do Św. Archanioła Michaela, obrońcy Klasztoru Świętoczelijskiego (ros.- Святочелийской обители). Ułożona w 1956 roku i opublikowana w „Żywotach Świętych” z miesiąca listopada.

Wielebny Justyn (Popowicz), Zbiór dzieł, tom 1, Moskwa, 2004, str. 231-232.

[1] List Świętego Pawła Apostoła do Efezjan i Kolosan, a także Hebrajczyków. 12, 22.
[2] Modlitwa ma napis: „Tę modlitwę ułożył grzeszny archimandryta Justyn w dniu Święta Wniebowstąpienia Pańskiego 1956 roku w klasztorze Św. Ćelije.”

Tłumaczył Andrzej Leszczyński
28.12.2015 r.

 

Reklamy
Categories: MODLITWY PRAWOSŁAWNE, PRAWOSŁAWIE, STRONA GŁÓWNA | Dodaj komentarz

Zobacz wpisy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

Blog na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: